Gå til innhold

Barnehageplass

Søknadfrist:

Søknadsfrist 1. februar hvert år.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver og skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Barnehagen skal ta hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Målgruppe

Barn 0 til 6 år som er bosatt eller vil bli bosatt i kommunen.

Vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

 • barn med nedsatt funksjonsevne
 • barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
 • barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

Samarbeidspartnere

Lover

Barnehageloven og forskriftene sikrer et likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, og etter barnehageloven § 13, har prioritet ved opptak.

Barnevernloven

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Veiledning

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Det sendes ett skjema for hvert barn det søkes for.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.
 • Søker kan også klage dersom vedkommende verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.
 • Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har lovfestet rett til prioritet klage.
 • Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis klager ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen som er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys søskenmoderasjon for 2. og 3. eller flere barn.

Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Barn, barnehage, barnehageplass, barnepass, etablering av barnehage, barnepark
Publisert
10.11.2009
Sist endret
12.08.2014