Gå til innhold

Gravetillatelse

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Hensikten med gravetillatelsen er å sikre at kommunale trafikkarealer ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelser ved gravinger i eller nær trafikkarealene. Det er også lagt vekt på at et gravearbeid ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på trafikkarealene.

Hva gjelder reglene for;

 • all graving i kommunale trafikkarealer 
 • nær eller inntil kommunale trafikkarealer 
 • grøntarealer i og langs kommunale trafikkarealer

Det er statens vegvesen som har ansvaret for riksveiene. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om framgangsmåten ved graving i disse.

Eksempler på hva det må søkes om;

 • fjerning av masser (grave, hogge trær, sprenge osv.)
 • legge i fra seg masser (tømmer, stein, containere, stillas, byggematerialer osv.)
 • etablere ledningsanlegg av alle slag, eks. telefon, elektriske kabler, vann- og avløpsledninger, løypestrenger osv.
 • sette opp byggverk, for eksempel kiosk eller murer.

Følgende krever ikke søknad:

 • Annet arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale trafikkarealer (hensetting av containere, kraner og utstyr etc). Her er det kun nødvendig å levere arbeidsvarslingsplan eller riggplan.

Straks grøfta er gjenfylt/ ferdig asfaltert må ferdigmelding sendes eller leveres kommunen. Ferdigmelding utstedes samtidig med gravetillatelsen.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Gravemelding, gravetillatelse, graveløyve, grave, offentlig, grunn, vei, fortau, gate, trafikk, areal, kommunal, grøntareal, hogge, trær, sprenge, bygningsmasse, materialer, bygge, bygging, ledning, anlegg, kabel, avløp, ledning, løypestrenger, mur
Publisert
10.11.2009
Sist endret
07.11.2017

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon