Gå til innhold

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadfrist:

Det er ingen søknadsfrist.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Bilfører eller passasjer med særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort (se bilde under) som ved parkering skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. 

Faksimile av parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere kjøretøy i hele landet:

  • på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
  • på avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid,
  • utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt (dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid),
  • på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringskortet gjelder i hele Europa etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Målgruppe

Personer som bare kan bevege seg en begrenset strekning. Også andre særlige behov kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildør helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

Vilkår

Personer med forflytningshemming.

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om parkeringstillatelse. Behandlingstid 4 - 6 uker Søknadsskjema fås enten på kommunens nettsider eller ved å kontakte servicesenteret i kommunen.

I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere. Søknaden skal vedlegges:

  • legeerklæring der legen angir forflytningsevnen og ev. hjelpemidler slik at kommunen kan vurdere behovet for parkeringslettelse
  • passfoto
Behandlingstid 4 - 6 uker

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Klagen sendes til kommunestyret eller egen oppnevnt klagenemnd. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Vegdirektoratet som er klageinstans for avslag på søknad om parkeringstillatelse.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Tjenesten er gratis.

Vi har to stk . parkeringsplasser for forflytningshemmede på Skjærhalden, der er det tidsbegrenset på to timer. Ved rådhuset på den store parkeringsplassen er det to plasser som ikke er tidsbegrenset.

Gratis parkering og gyldig tillatelse må ligge kontrollerbart i bilvinduet.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

parkering, bil, tillatelse, forflytningshemmet, funksjonshemmet, løyve, passasjer, bilfører, moped, motorsykkel, kjøretøy, parkeringsbevis, parkeringskort
Publisert
10.11.2009
Sist endret
07.09.2017

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon