Gå til innhold

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei ifm:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel

Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Statens vegvesen. 

Målgruppe

Grunneiere og utbyggere.

Vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommunens reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er regulert, eller det ikke er planer for avkjørsel i reguleringsplanen, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen

Lover

Se primært vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter (hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i reguleringsplan). Se ellers plan- og bygningsloven §§ 66-67.

Forvaltningsloven
Veglova
Plan- og bygningsloven kap. XII

Forskrift om (...) avkjørslesaker for riksveg
Forskrift om (...) bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg

Veiledning

Se kommunal reguleringsplan om området for avkjørsel er regulert eller ikke.

Kommunen har veiledningsplikt og gir informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Vegbygging, veibygging, avkjøringstillatelse, avkjørsel, landbruksveg, landbruksvei,
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon