Gå til innhold

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Søknadfrist:

Søknaden behandles politisk i Utvalget for samfunnsutvikling  og må sendes kommunen i god tid. Se møteplan her: Møteplan

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål (som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder) direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

Sandøysalta på Søndre Sandøy er et naturreservat og er omfattet av en egen forskrift. Dermed gjelder helt spesielle regler for ferdsel. Kontakt kommunen for mer informasjon.

Målgruppe

Personer som har behov for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål.

Vilkår

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter

 • der fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer) 
 • der hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Samarbeidspartnere

Lover

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, se spesielt:

 • § 2 (motorferdsel på bar mark)
 • § 3 (motorferdsel på vinterføre)
 • § 4 (unntak for Finnmark og Troms)
 • § 5 (bruk av snøscooter)
 • § 6 (unntakstilfelle)

Lov om fritids- og småbåter §§ 38-40 (vannscootere)

Forvaltningsloven

Friluftsloven

Veiledning

Kommunen (eller Fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg som skal følge søknaden:

 • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
 • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Motorferdsel i utmark, naturforvaltning, ATV, beltebil, firhjuling, helikopter, motorbåt, scooter, løyve, sjøfly, skuter, snø, terreng, kjøretøy, traktor, motorsykkel, motor, ferdsel, tur, kjøre, mark, skog, fjell, vassdrag, vann, luftfartøy, transport, vei, bil, hytte, innsjø, natur
Publisert
10.11.2009
Sist endret
09.12.2015

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon