Nyheter

Vi minner om at høringsfristen for innspill til skoleutredningen er 15. april 2015. Innspillene kan sendes via denne nettsiden, men kan også sendes Hvaler kommune pr. e-post eller brev.

15. april - Høringsfrist

Vi minner om at høringsfristen for innspill til skoleutredningen er 15. april 2015.  Innspillene kan sendes via denne nettsiden, men kan også sendes Hvaler kommune pr. e-post eller brev. Adresse nedenfor.

24. februar - Folkemøte

Program for folkemøtet 18-21 tirsdag 24. februar 2015;

  • Velkommen v/ rådmann Dag W. Eriksen
  • Norconsult presenterer skoleutredningen og prosessen videre
  • Paneldebatt med spørsmål fra salen
  • 7. trinn selger kaker og kaffe i pausen til inntekt for klassetur

Se også arrangementet på Facebook

2. februar - Lansering av nettside

Hvaler kommunestyre ønsker at det skal gjennomføres en bred og åpen høring om Hvalerskolens fremtid. Utgangspunktet for høringen er utredningene om framtidig organisering av skolen eller skolene i Hvaler,  som er gjennomført i løpet av de to siste årene.

Det  hovedspørsmålet som er blitt reist i disse utredningene, er om vi skal gå inn for å samle elevene i Hvaler på en skole, eller om vi fortsatt skal opprettholde den skolestrukturen vi har i dag. Beslutningen vil være viktig for utviklingen av Hvalerskolen, men vil også berøre Hvalersamfunnet i et større perspektiv.

Beslutningen om å gjennomføre en bred og åpen høring om disse spørsmålene, er gjort for å sikre at så mange som mulig gis anledning til å gi uttrykk for hva de mener om dette. Høringen vil i tillegg gi politikerne et bedre grunnlag for å fatte en endelig beslutning i saken.