Gå til innhold

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordningen i Hvaler Kommune

Vedtatt av Hvaler kommunestyre 28.06.95.

Endret av Utvalg for oppvekst og omsorg i 1996 (2/96) og 1999

Endret av Utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT) 2007

Endret administrativt november 2011

§1 - GYLDIGHET

Vedtektene gjelder for drift av skolefritidsordning for elever på grunnskolens småskoletrinn (1-4). Barnet har, etter opptak, plass i SFO til utgangen av 4. årstrinn (30.06.).

Elever fra mellomtrinnet (5-7) med særskilte behov skal etter sakkyndig vurdering kunne benytte tilbudet.

Endringer foretas av Utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT), mindre justeringer og nødvendig tilpasning gjøres administrativt.

§2 - FORVALTNING

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud som eies og drives av Hvaler kommune etter bestemmelser i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Driften står forøvrig i forhold til forskrifter og retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte skolefritidsordning.

§3 - FORMÅL

Skolefritidsordningen skal gi barna trygghet, omsorg og tilsyn og gode utviklingsmuligheter gjennom å legge til rette for lek og kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

Samhandling og fellesskap skal medvirke til utvikling av barnas sosiale kompetanse.

§4 - FORELDREMEDVIRKNING

Foreldrenes medvirkning skal ivaretas gjennom skolens ordinære foreldreråd/FAU.

§5 - OPPTAK

Det søkes om opptak på fastlagt skjema til den enkelte skole. Søknad om opptak/endring må være skolen i hende senest 1. mai gjeldende for neste skoleår. Alle søkere skal ha skriftlig tilbakemelding (enkeltvedtak) om opptaket. Barnet har, etter opptak, plass i SFO til utgangen av 4. årstrinn (30.06.). Påmelding/endring kan også skje i løpet av skoleåret.

§6 - OPPSIGELSE AV PLASS

Oppsigelse av tildelt plass skal skje skriftlig til skolen. Oppsigelse kan foretas av foresatte eller av kommunen.

Oppsigelsesfristen er 1 mnd i perioden august - mars. I denne perioden må melding om oppsigelse/reduksjon av plassen skje innen utgangen av hver måned, gjeldende fra måneden derpå. (1 måneds varsel). Plassen kan ikke sies opp/reduseres i april – juni.

Dersom plassen misligholdes ved manglende betaling, dvs. restanse på 2 måneder eller mer, eller ved manglende fremmøte, kan kommunen si opp plassen.

§7 - LOKALISERING, BEMANNING OG LEDELSE

Lokaler

Tilbudet gis i tilknytning til den enkelte skole. Skolefritidsordningen bør ha egen base.

Leke- og oppholdsarealene ute og inne skal være egnet til formålet.

Ledelse

Rektor er administrativ og faglig leder av ordningen

Ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av virksomheten og bemanningsdisponering tillegges en daglig leder. Rektor avgjør nødvendig tid til daglig ledelse.

Utdanningskrav

Daglig leder bør ha pedagogisk utdanning, og det er ønskelig at assistent har kvalifikasjoner som fagarbeider e.l. Forøvrig legges gjeldende avtaler og bestemmelser til grunn.

Bemanning

Skolefritidsordningen skal bemannes ut fra en samlet vurdering av antall deltakere, aldersfordeling og eventuelle særskilte behov.

Samarbeid

De tilsatte i skolefritidsordningen er del av skolens personale, og det skal legges til rette for samarbeid og for deltakelse i kompetanseutvikling.

§8 - FORELDREBETALING

Kommunestyret fastsetter egenandelen som gjelder for tilbudet og ulike typer plasser som tilbys. For barn med deltidsplass, kan det gis tilbud i ferier m.m. om ekstra oppholdsdager. Matpenger kommer i tillegg til egenandelen. Gebyr ved for sen henting vil påløpe.

Det gis ingen friplasser og ingen søskenmoderasjon.

Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned.

Manglende betaling kan føre til tap av tildelt plass.

§9 - ÅPNINGSTID

Skolefritidsordningens åpningstid er innenfor tidsrommet 0700-1700 på hverdager.

Det er feriestengt i juli måned, og det gis ikke tilbud på julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenges det kl. 12.00. Det holdes stengt ved deltakelse i felles planlegging i følge skoleruta.

Publisert
20.03.2017
Sist endret
20.03.2017