Gå til innhold

Viktig info

Informasjon vedrørende SFO ved Åttekanten og Floren skoler.

 Skolefritidsordningen er et tilbud til elever på de fire laveste klassetrinnene. SFO åpner kl. 07.00 og holder åpent fram til skolen begynner. Deretter åpner SFO igjen når skolen slutter og holder åpent til kl. 17.00.
 

Det vises også til Vedtekter for skolefritidsordningen i Hvaler kommune som ligger på kommunens nettside.

1. trinnselever kan også benytte SFO fra 1. august.

Det søkes om opptak på fastlagt skjema til den enkelte skole.Skjemaet ligger elektronisk

på kommunens nettside: www.hvaler.kommune.no. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til den enkelte skole.

Søknad om opptak til nytt skoleår er bindende og må være skolen i hende senest 31. mai. Alle får skriftlig tilbakemelding om opptak (enkeltvedtak).

Plassen beholdes til den sies opp eller til utgangen av 4. årstrinn (30.06.)

Det kan også søkes om opptak i løpet av skoleåret.

Prisene og valgmulighetene er følgende:

  •  Hel plass kr 2.610,-
  •  Halv plass, 11 dager pr. mnd.etter avtale kr 1.565,-
  •  Ettermiddagsplass kr 2.090,-
  •  Halv ettermiddagsplass kr 1.245,-
  •  Morgenplass kr 1.045,-

I tillegg kommer matpenger.

Det gis ikke søskenmoderasjon. Prisene fastsettes av kommunestyret.

For barn med deltidsplass, kan det gis tilbud i ferier m.m. om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til kr 200.- for heldagsplass og kr 150.- for ettermiddagsplass.

Oppsigelse/redusering av tildelt plass skal skje skriftlig til skolen. Oppsigelse kan foretas av foresatte eller av kommunen.

Oppsigelsesfristen er 1 mnd i perioden august - mars. I denne perioden må melding om oppsigelse/redusering av plass skje innen utgangen av hver måned, gjeldende fra måneden derpå. (1 måneds varsel). Plassen kan ikke sies opp/reduseres i april – juni.

Dersom plassen misligholdes ved manglende betaling, dvs. restanse på 2 måneder eller mer, eller ved manglende fremmøte, kan kommunen si opp plassen.

 

Publisert
20.03.2017
Sist endret
27.04.2017