Gå til innhold

Utsatt skolestart

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten dersom foreldrene krever dette. 

Prosedyre for søknad om utsatt skolestart:
-barna oppdages/vurderes

 • av foresatte
 • av skolens personell ved innskriving til skolen
 • av lærere på skolens førskoledager
 • av barnehagen
 • av helsestasjonen

Målgruppe

Vilkår

PPT skal utrede saken. Utfallet vil være avhengig av PPTs uttalelse.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Foresatte må sende egen søknad med begrunnelse. Fagsjef skole sender søknad til PPT som uttaler seg sakkyndig. Enkeltvedtak fattes av fagsjef skole.

Hva skal følge søknaden:

 • foresattes begrunnelse.
 • eventuell annen dokumentasjon.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

skolestart, pedagogisk-psykologisk tjeneste, pp-tjeneste, ppt, forsinket
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012