Gå til innhold

Spesialundervisning i grunnskolen

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Vilkår

Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de spesielle behovene som eleven har. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilke opplæringstilbud som bør gis.

Samarbeidspartnere

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten).

Departementet skal sørge for at det blir utarbeidet lærebøker og andre læremidler for spesialundervisning.

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Opplæringslova kap. 5

Veiledning

Eleven eller elevens foreldre/foresatte kan kreve at skolen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesial, undervisning, skole, barn, ungdom, elev, læring, tilrettelagt, tilpasset, opplæring, tilbud, TO, ITO, PPT, PP-tjeneste
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012