Gå til innhold

Skolestart

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er opplæringspliktig. I brevet blir det opplyst om hvor man skal møte og til hvilket tidspunkt, og informert om hvilke rettigheter opplæringslova gir i den forbindelse. Foreldrene kan søke om tidligere eller utsatt skolestart for eleven.

Målgruppe

  • Barn som fyller seks år i kalenderåret.
  • Barn som har fått utsatt skolestart fra forrige år.
  • Foreldre som vil søke om å få utsatt skolestarten for barnet.
  • Foreldre som vil søke om tidligere skolestart for barnet.

Vilkår

Eleven har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT.

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Det kan tas kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om tidligere eller utsatt skolestart.

Det skal legges ved sakkyndig uttalelse.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

grunnskole, skolestart, innmelding
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012