Gå til innhold

RLE-faget – melding om fritak

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Religion, livssyn og etikk (RLE) skal være et fellesfag for alle elever, uansett religiøs eller livssynsmessig bakgrunn. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende.

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre/foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene/foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding. Til tross for at det er forbud mot forkynnelse i skolen, kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre/foresatte eller elever opplever som problematiske. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene/foresatte om reglene for fritak.

Målgruppe

Elever og foreldre/foresatte til elever.

Vilkår

Foreldre/foresatte eller elever som opplever at undervisningen

  • er utøvelse eller tilslutning til annen religion eller livssyn
  • er støtende eller krenkende

Samarbeidspartnere

Veiledning

Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

grunnskole, tros- og livssynssamfunn, kristendom, religion, livssyn, skole, elev, undervisning, fritak, klasse, etikk
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012