Gå til innhold

PP-tjenesten

Søknadfrist:

Det er ingen søknadsfrist.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) har som hovedmålsetting å ha et forebyggende perspektiv gjennom

  • utredning, kartlegging, veiledning og sakkyndig vurdering, knyttet til enkeltbarn/elever
  • systemarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler
  • samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser samt fylkeskommunale og statlige hjelpeinstanser (PHBU, Habiliterings- og Rehabiliteringstjeneste, Statlig Pedagogisk Støttesystem)

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering på en del andre områder, blant annet:

  • tidligere eller utsatt skolestart 
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Målgruppe

  • Barnehager og skoler
  • Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Opplæringslova § 5-6, jf. § 5-1 og § 5-7

Forskrift til opplæringslova

Veiledning

Barn/elever henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Foreldre og voksne kan på eget initiativ ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenester samt hjelp til å fylle ut henvisningsskjema. Helsesøstre, barnehage og skoler kan etter skriftlig samtykke og i samarbeid med foresatte, henvise saker til PPT.

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, PP-tjeneste, spesialundervisning, psykisk, helse, psykolog, pedagog, psykiatri, barn, ungdom, elev, skole, opplæring, undervisning, lærevansker, barnehager, lesevansker, voksenopplæring, spesialpedagog, logoped, audiopedagog, videregående, tegnspråk, punktskrift, døv, blind, svaksynt
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012