Gå til innhold

Permisjon fra grunnskolen

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Opplæringsloven omhandler to ulike typer permisjonstilfeller.

  1. Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.
  2. Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Målgruppe

  • Alle elever som søker permisjon fra opplæringen 
  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, og deres pårørende.

Vilkår

Skolen vil vurdere begrunnelsene for permisjonssøknaden og om permisjonen er forsvarlig. Det er ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden, men det vil være en fordel om foreldrene og skolen gjør avtaler om dette. 

Loven tillater ikke å gi permisjon for mer enn to uker om gangen.  I de tilfellene dette er nødvendig, vil elevene formelt tape tilsvarende av sin rett til skolegang, og det bør inngås avtale mellom foreldre og skole om at foreldrene tar på seg opplæringsansvaret. 

Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Samarbeidspartnere

Lover

Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd. Eleven har ikke rett til permisjon etter første ledd. Etter andre ledd vil eleven derimot ha rettigheter dersom vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylt.

Veiledning

Skolen kan kontaktes for å få veiledning om og hjelp til å søke om permisjon.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

grunnskole, barn, skole, permisjon, undervisning, opplæring, fritak, elev, fri,
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012