Gå til innhold

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Kommunen skal gi utlendinger opplæring i norsk (550 timer) og samfunnskunnskap (50 timer), til sammen 600 timer. For personer som har kommer inn i personkretsen før 1.1.2012, gjelder timetallet 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som deltakeren forstår, mens norskundervisningen skal gis på norsk. Ordningen skal gi utlendinger mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få bosettingstillatelse (varig opphold) og statsborgerskap.

Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta. Planen skal ta utgangspunkt i den enkeltes opplæringsbehov. Deltakere som har rett til gratis opplæring, vil ha mulighet til ytterligere opplæring i inntil 2 400 timer dersom det er behov for det. Kommunen kan kreve at det blir gjennomført tester for å fastslå om det er behov for opplæring ut over 600 timer.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 55 år som har oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Dette inkluderer: asylanter, overføringsflyktninger, arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, personer med opphold på humanitært grunnlag, familiegjenforente til disse og familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge.

Vilkår

Oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for bosettingstillatelse.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Ta kontakt med kommunen for å få mer informasjon.

Saksbehandling

Klage

Det kan klages på vedtak om:

  • tildeling av opplæring
  • vesentlige endringer i den individuelle planen
  • at opplæringen stanses
  • permisjon

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.

Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Tjenesten er gratis for personer mellom 16-55 år som har oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

norskopplæring, asylsøker, integrering, flyktning, innvandrer
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012