Gå til innhold

Leksehjelp - grunnskolen

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Alle elever på 1.- 4. trinn har rett til gratis leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a. Leksehjelpen er ikke en del av opplæringen til eleven, men skal ses i sammenheng med denne. Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.

Formålet med leksehjelpen er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, opplevelse av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid og å bidra til å utjevne sosiale forskjeller i opplæringen.

Det er frivillig om man ønsker å delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Målgruppe

Elever i 1.-4. årstrinn i grunnskolen.

Vilkår

  • Kommunen er ansvarlig for leksehjelpen og velger hvordan den skal organiseres.
  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke.
  • Hvert trinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke.
  • Tilbudet skal være til alle elever, og ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring.
  • I de tilfeller der leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.
  • Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen.
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Når elevens rett til et godt psykososialt miljø ikke oppfylles, kan elever og foreldre be skolen om å iverksette tiltak. Skolen plikter så snart som mulig å behandle henvendelsen etter reglene i forvaltningsloven. Dersom skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til henvendelsen, kan det klages som om det ble fattet et enkeltvedtak. 

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

skole, undervisning, fritid, SFO, leksehjelp, lekser,
Publisert
02.03.2011
Sist endret
17.10.2012