Gå til innhold

Fellingstillatelse

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for vald som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden.

Målgruppe

Grunneiere/jaktrettshavere.

Vilkår

Det må foreligge en godkjenning av vald for elg, hjort og rådyr. Kommunen fastsetter minstearealet som er det areal som grunneier må disponere for å få fellingstillatelse for ett dyr.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Det skal ikke søkes om fellingstillatelse. Kommunen utsteder en årlig fellingstillatelse og sender den til valdansvarlige sin representant. Foreligger det en godkjent bestandsplan, utstedes alle fellingstillatelser første året for hele bestandsplanperioden.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen.
  • Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.
  • Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen. Før klagen sendes, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Pris:
Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Jakt og fangst, jakt, fangst, storviltjakt, småviltjakt, fellingstillatelse, fellingsløyve, jegeravgift, jegerprøve
Publisert
10.11.2009
Sist endret
26.01.2016