Gå til innhold

Driveplikt

Søknadfrist:

Søknadene behandles fortløpende etter reglene i forvaltningsloven § 11 a.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Driveplikten skal sikre produksjon av mat samtidig som arealet blir holdt i god stand og hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt. For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda holdes oppe slik at arealet kan benyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Det innebærer at arealene skal høstes og kultiveres årlig. Det blir ikke stilt krav til driftsform, bare at driften er slik at produksjonsegenskapene ikke blir dårligere over tid.

Målgruppe

Eiere av jordbrukseiendommer. Plikten gjelder fra overtakelsestidspunktet til eventuell overgang til ny eier.

Vilkår

Eieren kan velge om han selv vil drive eiendommen eller leie den bort. Fristen for å bestemme seg for om eier selv skal oppfylle driveplikten eller ikke, er ett år. I denne tiden plikter eieren å sørge for drift av arealet.

Ved bortleie må det settes opp en avtale som;

  • er skriftlig
  • gjelder for minst 10 år
  • fører til driftsmessige gode løsninger

Samarbeidspartnere

Veiledning

Dersom eieren ikke ønsker eller er i stand til å drive jordbruksarealet selv eller leie det ut, kan det søkes om fritak fra driveplikten for en viss tid. Kommunen vil foreta en konkret vurdering i alle saker.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

jordbruk, drifting, dyrking, beite, utmark, innmark, landbruk, odel, konsesjon
Publisert
16.09.2010
Sist endret
17.10.2012