Gå til innhold

Jordbruksforvaltning

Hvaler har 20 gårdsbruk som er med i produksjonstilskuddsordningen. 16 av brukene har dyr, det meste arealet nyttes til grasproduksjon.

Ca. 30 % av det dyrkede arealet drives økologisk .

SMIL-midler

Kommunens landbruksforvaltning har bl.a ansvar for å prioritere og innvilge tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), med utgangspunkt i kommunens tiltaksstrategi. SMIL-midler skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminne-verdiene i jordbrukets kulturlandskap, i tillegg til å redusere forurensingen fra jordbruket. Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det kan gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og til kulturlandskaps- og forurensingstiltak.

Link til søknadsskjema og mer informasjon: fylkesmannen.no

Nyttige linker

Fylkesmannen i Østfold www.fylkesmannen.no 
Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no 
Statens landbruksforvaltning www.Slf.dep.no 
Mattilsynet: www.mattilsynet.no

Linker til relevant lovverk

Konsesjonsloven http://www.lovdata.no/all/nl-20031128-098.html 
Jordloven http://www.lovdata.no/all/nl-19950512-023.html 
Odelslov http://www.lovdata.no/all/nl-19740628-058.html 
Forpaktningslov http://www.lovdata.no/all/nl-19650625-001.html

Publisert
27.09.2010
Sist endret
24.03.2015