Gå til innhold

Salg av fyrverkeri

 

Søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen  må sendes brannvesenet innen utgangen av april.

Nye søkere kan få søknadsskjema og informasjon om søknadens innhold ved henvendelse til brannvesenet i Fredrikstad, eller på WWW.dsb.no

Brannvesenets adresse: Fredrikstad kommune ,brannvesenet, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at de søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt vil kunne være aktuelle som handlende den førstkommende sesong.

Fra 2007 har Brannsjefen ihht endret forskrift besluttet å innføre gebyr for søknadsbehandling og tilsyn vedrørende salg av fyrverkeri.

Alle virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i må sende inn ny søknad med alle nødvendige opplysninger.

Fyrverkeri kl. II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. til 31. desember.

Brannsjefen gjør oppmerksom på gjeldende forskrifter med bl.a. følgende krav:

 

-     Virksomheten må drive handelsvirksomhet over disk direkte til forbruker og firmaattest fra foretaksregisteret må vedlegges søknaden. Salgstillatelse kan ikke overdras til andre.

-          Ansvarshavende må være over 20 år, være ansatt i eller eie virksomheten og være fysisk tilstede på salgsstedet i salgstiden. Kursbevis type

      F (forhandler pyroteknikk) fra Norsk Brannvernforening må vedlegges.

       

Det vises til ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og til ”Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff” fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. juni 2002 nr. 922, kap. 7 og 9, og endring 15.oktober 2008 (§2-9) av samme forskrift.

 

                                                                                                                      Brannsjefen

 

Publisert
07.02.2014
Sist endret
16.04.2018