Gå til innhold

Serveringsbevilling

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for servering av mat og drikke på stedet.

Målgruppe

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Vilkår

Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.

Det innhentes uttalelse fra politiet og skattemyndighetene om oppfyllelse av kravene til god vandel for den som søker bevilling og for daglig leder.
Søkeren må i tillegg ha godkjenning fra blant annet Mattilsynet og fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet.  Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Det må legges fram skatteattest for den som skal drive serveringsstedet.

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi 
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene 
 • Tollmyndighetene 
 • Mattilsynet 
 • Arbeidstilsynet

Veiledning

Det kreves skriftlig søknad. Kommunen hjelper til med å søke om serveringsbevilling.

Søknaden skal inneholde bl.a følgende opplysninger: 

 • Navn og adresse på vedkommende som er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten. Dersom serveringsstedet drives av et enkeltpersonforetak skal det også gis opplysninger om fødselsnummer, dersom det drives av et selskap skal det gis opplysninger om organisasjonsnummer. Det skal i tillegg opplyses om eiersammensetningen. 
 • Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives 
 • Navn og adresse på styrer og stedfortreder 
 • Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner  
 • Skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives

Vedlegg til søknad:

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

servering, alkohol, bedrift, servering, salg, daglig leder, drift, planlegging, etablerer, etablering, vandel, prøve, test, bevis, bevilling, virksomhet, hotell, pensjonat, pub, restaurant, dansested, kiosk, bensinstasjon, gatekjøkken, take-away, kunnskap, økonomistyring, lover, mattilsynet, mat, bygningsmyndighet
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012