Gå til innhold

Salgsbevilling

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol (tilsvarer øl). Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer eller personer som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholprodukter med høyst 4,7 % alkohol.

Vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves god vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Kunnskapsprøven avlegges i kommunen. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap eller egne kontrollører 
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel) 
  • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Veiledning

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Det kreves skriftlig søknad. Kommunen vil kunne hjelpe til med søknaden.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

alkoholsalg, bedrift, alkohol, salg, daglig leder, styrer, stedfortreder, drift, planlegging, kunnskap, vandel, bevilling, virksomhet, øl, økonomi, utlevering, firma, butikk, alkoholloven, mat
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tel 69375000

Praktisk informasjon