Gå til innhold

Bevilling for skjenking av alkohol

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Gjelder tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort når virksomheten som har fått bevilling ovedras. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten har fått beskjed om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av alkoholholdig drikk for drikking på stedet.

Vilkår

Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. Det er et krav om at det også må foreligge en serveringsbevilling.

Det kreves god vandel.

Bevillingshaver må utpeke en styrer med stedfortreder som er ansatt ved serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått Kunnskapsprøven om alkoholloven og må være over 20 år, og de må oppfylle kravene i alkoholloven (og i serveringsloven).

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap som har avtale om å utføre skjenkekontroll (mange kommuner benytter ikke vaktselskap, men har egne kontrollører). 
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel).
  • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold).
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen).

Veiledning

Det kreves skriftlig søknad. Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden, finner du i søknadsskjemaet eller ved å kontakte kommunen. Kommunen kan også kontaktes for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonseptet eller endringer i eierforholdet. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Alkohol, alkoholsalg, skjenking, bevilling, pub, restaurant, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, hotell, pensjonat, servering, dansested
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012