Gå til innhold

Ny kommuneplan = nye hytter?

Kommuneplanen for Hvaler ble vedtatt 7. april 2011

I plankartet vises det fem områder der fortetting kan vurderes i eksisterende hytteområder. De fem områdene ligger ved Urdalstoppen, Sand/Basto, Skipstad/Huser, Li og Papper/Laenga. Det er bare i disse fem områdene det åpnes nye muligheter for hyttebygging. Byggeforbudet er opprettholdt for ubebygde hyttetomter andre steder i kommunen.

Antall hytter som det vil bli mulig å bygge er ennå ikke avgjort. Det er heller ikke nøyaktig bestemt hvor hyttene skal ligge og dermed er det heller ikke ennå bestemt hvilke eiendommer som vil kunne bebygges med nye hytter.

I kommuneplanen er det stilt krav til at det utarbeides områdeplaner for hytteområdene for fortetting med nye hytter kan tillates. Utarbeidelse av de fem områdeplanene vil mest sannsynlig kreve samarbeid mellom kommunen og private grunneiere. Det forutsettes at kommunestyret bevilger midler til planprosessene.

I kommuneplanens bestemmelser § 1.3.a står følgende krav til felles planlegging i områder for fremtidig fritidsbebyggelse:

”Området må omfattes av en felles områdeplan før det kan fortettes med nye og/eller større fritidsboliger enn hva som er angitt i kommuneplanens bestemmelser. Fortetting kan bare skje i den del av området som er vist som område for fremtidig fritidsbebyggelse. Områdeplanen skal omfatte et større område enn område for fremtidig fritidsbebyggelse for å kunne sikre bl a grønnstruktur, infrastruktur og landskapshensyn.

Premisser for områderegulering:

  • Området med eksisterende hytter og nye hytter skal ses under ett. Det betyr at områdeplanen skal vise bebyggelsens plassering, adkomst, parkering og VA-anlegg både for eksisterende og nye hytter. 
  • Parkering skal løses ved felles parkeringsplasser. Det er ikke ønskelig med kjøring frem til den enkelte hytte. 
  • Vurdere utvidelse av eksisterende hytter ved å se på mulighetene for å øke tillatt maks grense til 100 kvm BRA i strandsonen i disse områdene. 
  • Forholdet til evt sikrede friluftsområder innenfor planområdet skal avklares.
  • Skjermende og avgrensende grønnstruktur og vegetasjon skal bevares. Dette gjøres best ved å sette av større sammenhengende områder med vegetasjon. 
  • Bebyggelsens plassering skal vurderes detaljert. Bebyggelsen skal plasseres så lite synlig som mulig. 
  • Det skal etableres buffersone mot nærliggende boligområder. 
  • Hytteområdet bør utformes slik at det ikke blir mer synlig fra sjøen eller fra ferdselsårer. 
  • Allmennhetens ferdsel skal sikres gjennom området. 
  • Planen skal vise tomtestruktur med tomtestørrelse på ca 1 mål per hytte.”
Publisert
10.05.2011
Sist endret
17.02.2012

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook

Nyttige lenker

Praktisk informasjon