Gå til innhold

Høydegrunnlag NN2000

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt høydegrunnlag fra 1. desember 2013. Da blir alle høyder hevet med 10 - 12 cm!

Bakgrunn
God planlegging og presis bygging krever et godt høydegrunnlag. Høyden på for eksempel en fjelltopp, eller mønehøyde angitt i en byggesøknad, oppfattes av folk flest som "høyde over havet".
Men hvordan defineres havets høyde – nullnivået?

 

Dagens høydesystem
Hvaler kommune sitt offisielle høydesystem er normal null av 1954, forkortet til NN1954.
Normal null 1954 er fysisk knyttet til ett bestemt fastmerke (fundamentalpunkt) ved Tregde vannstandsmåler (nær Mandal). NN1954 er et over 50 år gammelt høydesystem, med betydelige mangler og svakheter. Høydeangivelser i NN1954 avviker fra virkeligheten ved at de er 10 - 12 centimeter for lave i Hvaler kommune. Dette skyldes at landhevingen de siste 50 årene har endret høydene ulikt i de ulike delene av landet, på det meste 5 millimeter i året. Hvaler kommune tilhører den delen av landet som har middels landhevning med ca. 3 millimeter i året.
Et annet fenomen, som har motsatt virkning på høydene, er at havnivået stiger. Økende global oppvarming, gjør at selve referanseflaten må justeres. NN1954 er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og som en konsekvens av disse fenomenene, må høydesystemet fornyes for å tilsvare den virkelige situasjonen.

 

Nytt system - NN2000
Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000 (Normal Null 2000). NN2000 er et felles nordisk vertikalt referansesystem som vil være stabilt i overskuelig fremtid. Nullnivå i NN2000 er representert ved en referanseflate (geoiden) som harmonerer med middelvann i referanseåret 2000. Dette er realisert med fundamentalpunktet Normaal Amster-dams Peil, som også er nyttet ved det europeiske vertikale datum EVRF2000.

 

Hvorfor nytt høydesystem?

 • Vi får et ensartet homogent høydesystem for hele landet, med kjent kvalitet.
 • Høydesystemet stemmer med "marka".
 • Referanserammen (fastmerkene) må til enhver tid være bedre enn oppmålingsteknologien.
 • Nøyaktige 3D-data og data fra laserscanning stiller store krav til høydegrunnlaget.
 • Mer presis påvisning av middelvannsnivå er viktig for bygg- og anleggsvirksomhet nær sjøen.
 • 

 

Konsekvenser for deg som bruker

Omregning til nye høyder
Forskjellen mellom NN1954 og NN2000 i Hvaler ligger på mellom +10 til +12 cm. Endring av høydereferanse vil kreve en omregning av alle høydebærende data som berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere som jobber i og for Hvaler kommune.

Etter planen skal de kommunale kartdatabaser være tilgjengelige for salg gjennom sentrale forhandlere og Hvaler kommune med nye NN2000-høyder natten til 1.desember 2013.

Figuren ovenfor viser hvilke forskjeller vi kan vente oss mellom NN1954 og NN2000.  

De største endringene finner vi øst i Hedmark med over 30 cm for lave høyder. For søndre Østfold har vi følgende isolinjekart som viser endringene mellom NN1954 og NN2000.

 

Merking av data
For å unngå misforståelser etter overgangen må kart, tegninger og dataleveranser merkes med korrekt angivelse av høydereferanse! For eksempel vil uttrekk av data til en SOSI-fil etter gjennomføringsdato, alltid kodes med

...VERT-DATUM NN2000 i SOSI-filens hode. Dersom en blander høydedata fra forskjellige system uten å være klar over det kan det få store konsekvenser!

 

Transformasjon av eldre data

 • Om en ønsker å benytte eldre høydebærende data i kombinasjon med kartdata tatt ut etter 1. desember 2012, må det gjøres en stedsavhengig høydetransformasjon. Forskjellene varierer mellom +10 til +12 cm. For et mindre område, for eksempel 300m * 300m, vil de fleste kunne regne om sine egne data med centimeters nøyaktighet som et enkelt "høydeskift" med en verdi på +11 cm.
 • NN2000= NN1954 + 11cm.
 • Behøves transformasjon av et større område, for eksempel kommunedekkende baser behøves bin-filer som kan kjøpes av Statens kartverks formidlingstjeneste og en passende programvare.
 • Du kan transformere mellom følgende høydesystemer:
 • a: Ellipsoidisk høyder
 • b: NN1954
 • c: NN2000
 • Mellom a og b benyttes høydereferansefilen href2008a.bin.
 • Mellom b og c benyttes NNTrans2013A.bin.
 • Alle grunnriss-koordinater må være EUREF89, UTM-sone 32

 

GNSS/GPS- utstyret – ny høydereferansemodell
GNSS/GPS-utstyrets høyde refererer til en ellipsoide. Om en ønsker å utnytte GPS for måling direkte i høydesystemet NN2000 behøves en høydereferansemodell ("geoidemodell"). Statens kartverks nyeste modell heter HREF2013A_NN2000_EUREF89.bin og har en antatt nøyaktighet på ca. 1 cm?

  

 

Fastmerker for Hvaler
Behovet for fastmerker i Hvaler kommune har blitt gradvis mindre de siste årene. Årsaken til det er bl.a. at de fleste som driver med landmåling nå benytter GNSS/GPS - utstyr, og da er det ikke lenger behov for et like tett fastmerkenett som før. Mye av oppmålingen baserer seg dessuten på bruk av CPOS-tjenesten, noe som reduserer behovet for fastmerker enda mer.

Hvaler kommune har derfor valgt å kun basere seg på Lands- og stamnettpunkter og kan distribuerer disse med høyder i begge høydesystemer.

Alle upålitelige fastmerker er derfor faset ut.

Mer informasjon

Kontaktperson i Hvaler kommune:
Halvor Reff

Publisert
28.11.2013
Sist endret
28.11.2013

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook

Nyttige lenker

Praktisk informasjon