Gå til innhold

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede. Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemmingen.

Målgruppe

  • Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemming 
  • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne.

Vilkår

Personer som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven): 

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket. 
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar: 

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Beslektede tjenester:
Trygghetsalarm
Hjemmesykepleie
Sykehjem - korttidsopphold
Omsorgslønn
Sykehjem - avlastningsopphold
Hjemmehjelp
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Tekniske hjelpemidler - utlån
Avlastning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Matombringing

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

personlig assistent, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, støtte
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012