Gå til innhold

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for:

  • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
  • aktivisering og rehabilitering
  • avlastning for pårørende

Målgruppe

Hjemmeboende eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Vilkår

Hjemmeboende uten alternative tilbud.

Samarbeidspartnere

Lover

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-3

Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar: 

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

dagsenter, dagopphold, dagtilbud, avlastning, støtte
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012