Gå til innhold

Individuell plan

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

En individuell plan skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren.

Det er en klar forutsetning at brukeren skal medvirke når en slik plan lages.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester.
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av NAV-kontor (kvalifiseringsprogrammet skal bidra til å inkludere flest mulig i arbeids- og samfunnsliv).

Vilkår

Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planer for personer som har behov for flere helse-/og sosialtjenester over lang tid. Staten har en tilsvarende plikt for pasienter med behov for spesialisthelsetjenester.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om individuell plan, eller andre kan hjelpe deg ved behov.

Hvis andre søker på vegne av deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Individuell plan, pasientrettighet, helse, sosial, tjeneste, koordinering, plan, individuell, hjelpeapparat, tilrettelegging, pasient, hjelp, psykisk, fysisk, psykiatri
Publisert
08.09.2010
Sist endret
21.01.2013

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Dypedalåsen sykehjem:
Sentralbord: 69375400
Pasienttelefon: 47971708

Avdelingsleder Lene Hedin Jensen,  tlf.nr: 69375414

Avdeling Akerøy: tlf,nr: 47971704
Avdeling Tisler: tlf.nr: 47971706
Avdeling Lauer: tlf.nr: 47971682

Avdelingsleder, kjøkken, Jon Ingar Sørensen, tlf.nr: 69375409

Dypedalåsen sykehjem
Spjærøy 222
1684 Vesterøøy

Praktisk informasjon