Gå til innhold

Fysioterapi

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.  Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • undersøkelser 
 • funksjonsutredninger / motorisk vurdering 
 • utforming og oppfølging av tiltak 
 • behandling 
 • rehabilitering
 • gruppetrening

Gruppetrening tilbys personer i alle aldre innenfor målgruppene for fysiopterapi.

Målgruppe

 • Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
 • Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for tverrfaglig rehabilitering.
 • Grupper av befolkningen med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak, både miljørettede og spesifikke tiltak.

Vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Tjenesten kan mottas uavhengig av om man bor hjemme eller på institusjon. Hjemmeboende kan få tilbud om fysioterapi i hjemmet hvis det av ulike årsaker ikke er mulig å oppsøke et fysikalsk institutt. Ta da kontakt med kommunen for å ordne med dette.

Når behovet for behandling er godkjent, tas kontakt med det enkelte institutt eller rehabiliteringsavdelingen i kommunen, slik at man eventuelt blir satt på venteliste.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Stønad til fysioterapi gis bare dersom fysioterapeuten har avtale om driftstilskudd med kommunen.

Pasienten betaler egenandel avhengig av diagnose. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år. Voksne og barn over 12 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort fra folketrygden, dersom diagnosen ikke gir rett til fri behandling.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Fysioterapi, fysioterapeut, manuell terapi, manuell terapeut, hjelpemidler, hjelpemiddel, helsetjenester, behandling, skade, operasjon, helse, terapi, sykdom, funksjon, utredning, motorisk, rehabilitering, fysikalsk, kols, slag, barn, eldre, svangerskap, undersøkelse, massasje
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Dypedalåsen sykehjem:
Sentralbord: 69375400
Pasienttelefon: 47971708

Avdelingsleder Lene Hedin Jensen,  tlf.nr: 69375414

Avdeling Akerøy: tlf: 477 95 107
Avdeling Tisler: tlf: 477 95 096
Avdeling Lauer: tlf: 477 95 119

Avdelingsleder, kjøkken, Jon Ingar Sørensen, tlf.nr: 69375409

Dypedalåsen sykehjem
Spjærøy 222
1684 Vesterøøy

Praktisk informasjon