Gå til innhold

Boligtilskudd

Søknadfrist:

Søknadsfristen vil variere fra kommune til kommune. Mange kommuner har ikke faste frister, men behandler søknadene fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Husbanken kan gi boligtilskudd til prosjekter som bidrar til:

 • boligtiltak for bostedsløse, rusmisbrukere, flyktninger, funksjonshemmede og andre spesielt vanskeligstilte
 • at husstander som har skaffet seg en nøktern bolig settes i stand til å holde på den gjennom nødvendige tilpasninger/utbedringer og eventuell refinansiering
 • at borettslag og sameier kan heve kompetansen for å fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse
 • å øke antallet av egnede utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Målgruppe

Tilskudd kan gis til:

 • Enkeltpersoner: Etablering (heretter definert som oppføring og kjøp), utbedring, tilpasning og refinansiering, prosjektering og eventuell utredning i forkant.
 • Selskaper, stiftelser og lignende: Etablering og utbedring av utleieboliger for vanskeligstilte, samt kriseboliger for unge utsatt for tvangsekteskap.
 • Sameier, borettslag og lignende: Tilstandsvurdering for å fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.
 • Prosjektering og installering av heis i eksisterende boligeiendommer.

Vilkår

 • Tilskudd gis etter en vurdering av både søkerens spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi.
 • Boligtilskudd  tildeles som hovedregel bare én gang, men det kan i særlige tilfeller tildeles flere ganger.
 • For å sikre kravet om tilbakebetaling vil kommunen sikre tilskuddet med pant i boligen.

Samarbeidspartnere

Husbanken

Veiledning

Den vanligste årsaken til avslag på en søknad, er at søker ikke blir betraktet som varig økonomisk vanskeligstilt. Søkers økonomi anses så god at hun/han er i stand til å betjene et lån uten behov for tilskudd. Alle avslag kan påklages, se nærmere informasjon nedenfor. Du kan be kommunen om en skriftlig bekreftelse på at startlån/boligtilskudd blir innvilget forut for et kjøp av bolig.

Kommunen kan hjelpe til med veiledning og hjelp til utfylling av søknaden.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket.
 • For vedtak om tilskudd til prosjektering sendes klagen til Husbankens regionkontor.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet, fra Husbanken eller kommunen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Finansiering, bolig, boligtilskudd, boliglån, bostøtte, gjeldsrådgivning, sosialhjelp, hus, lån, husbanken, funksjonshemming, kjøp, oppføring, bygge, utbedring, spesialtilpasning
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012