Gå til innhold

Økonomisk sosialhjelp

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, slik som mat, husleie, strøm og eventuelt nødvendige klær.

         Sosialhjelpssatser for NAV Hvaler                  

 

Langtidsnorm

Pr mnd

Pr uke

Pr dag

Enslige

Kr 5 950

Kr 1 487

Kr 198

Ektepar/samboere

Kr 9 950

Kr 2 487

Kr 331

Person i bofellesskap

Kr 4 950

Kr 1 237

Kr 165

Barn 0-5 år

Kr 2 300

Kr    575

Kr   76

Barn 6-10 år

Kr 3 000

Kr    750

Kr 100

Barn 11–17 år

Kr 3 900

Kr    975

Kr 130

 

Korttidssats

Pr mnd

Pr uke

Pr dag

Enslige

Kr 4 462

Kr 1 115

Kr 148

Ektepar/samboere

Kr 7 462

Kr 1 865

Kr 248

Person i bofellesskap

Kr 3 731

Kr    928

Kr 123

Barn 0-5 år

Kr 1 725

Kr    431

Kr   57

Barn 6-10 år

Kr 2 250

Kr    562

Kr   75

Barn 11–17 år

Kr 2 925

Kr    731

Kr   97

 

Nye akutthjelpsatser skal for Hvaler kommune være kr 70.- for voksne og kr 50.- for barn. Akutthjelpsatser benyttes i en uke, deretter benyttes kortidssats.

 

Akutthjelpsats voksen pr dag

Akutthjelpsats barn pr dag

Kr 70

Kr 50

 

Ungdomssatser for aldersgruppen 18 – 25 år fra 2017

 

Ungdom 18-25 år

 

Enslige hjemmeboende

Kr 4 100

Enslig egen husholdning

Kr 4 462

Person i bofellesskap

Kr 4 100

Maks husleie hos foreldre

Kr 3 000

 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig subsidiær ytelse for å bistå bruker til å bli økonomisk selvhjulpen via andre muligheter som arbeidsinntekt eller avklaring mot andre ytelser. NAV har rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad. Satsene i de veiledende retningslinjene er utgangspunkt for skjønn som utøves.

 

Lov om sosiale tjenester i Nav § 18 gir veiledning i hva livsoppholdssatsen inneholder. De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov som mat, klær, reiseutgifter, kommunikasjon (tv, telefon, internett), husholdningsartikler, hygiene, fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting som bolig, innboforsikring og strøm/oppvarming inngår i livsoppholdet, men blir beregnet for seg selv da de varierer mye (boutgifter).

 

Kortidssats er tenkt som en mellomsats som kan brukes opp til seks måneder. Målgruppen for kortidssats er:

 

- Brukere som har rett på andre statlige ytelser som AAP, ufør, pensjon, tiltakspenger,

  overgangsstønad, individstønad og dagpenger.

- Brukere som kan søke eller venter på stønad knyttet til deltakelse i kvalifiserings- eller

  introduksjonsprogrammet.

- Brukere som venter på lønn, eller som har utsikter til arbeid innen rimelig tid.

- Nye søkere som sosialtjenesten ikke er kjent med.

 

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Vilkår

Hvis du ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt;

  • om du har søkt om bostøtte 
  • om du har benyttet deg av dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger 
  • om du har kontakt med Arbeids- og velferdsetaten og tar imot tilbud om arbeid eller kurs.Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan kontakte NAV for å få hjelp til å søke om økonomisk sosialhjelp.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

sosialhjelp, gjeldsrådgivning, sosialstønad, økonomisk støtte, økonomi, sosial, hjelp, ytelse, stønad, lån, livsopphold, gjeld, bistand, penger
Publisert
16.09.2010
Sist endret
28.02.2017