Gå til innhold

Økonomisk rådgivning

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale.

Målgruppe

Personer med økonomiske problemer/gjeldsproblemer.

Vilkår

Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV.

Opplysning, råd og veiledning-

 

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/generelle-r%C3%A5d-og-veiledning

 

https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/§17

Til første møte bør du ha med deg følgende:

 • Kopi av de tre siste lønns-/trygde-/stønadsutbetalingene (sjekk om det er gjort trekk for dekning av gjeld på disse utbetalingene) 
 • Kopi av kvitteringer for utgiftsposter som vurderes som store, eller andre kvitteringer som det er grunn til å sjekke 
 • Kopi av likningsattest 
 • Kopi av skatteoppgjøret og utskrift av likningen for siste skatteår 
 • Årsoppgaver (i forbindelse med selvangivelsen) fra långiverne 
 • Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld 
 • Ev. utleggsbegjæringer 
 • Ev. innkalling til forliksrådet 
 • Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig 
 • Oversikt over pant som heftelser ved egen bilSøknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

gjeldsrådgivning, økonomi, rådgivning, hjelp, veiledning, betaling, problemer, gjeld, budsjett, sosialhjelp, rettledning, livsopphold
Publisert
16.09.2010
Sist endret
28.02.2017