Gå til innhold

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadfrist:

Det er ingen søknadsfrist.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Bilfører eller passasjer bosatt i Hvaler kommune og som har behov for parkeringslettelser i tråd med Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kan søke om HC-parkering hos Hvaler kommune.

Søknad må være vedlagt legeattest. Søknadsskjema og legeerklæringsskjema finner du her:

Søknadsskjema  Legeerklæring

Faksimile av parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere kjøretøy i hele landet:

  • på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
  • på avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales
  • på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringskortet gjelder i hele Europa etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Målgruppe

Forskrift om parkering for forflytningshemmede sier blant annet: «Det gis parkeringstillatelse til bilfører som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen forekommende aktivitet fordi, vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. jfr. § 2 a.»

Tillatelsen gis for 2-5 år fordi livssituasjon og parkeringsbehov kan endre seg i løpet av den perioden. Tillatelse gis bare til søkere med regelmessige og særskilte parkeringsbehov.

Vi foretar tildelingen av parkeringstillatelse etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele det begrensede antall parkeringsplasser for forflytningshemmede til de som har størst behov. Mange med gangproblemer vil ha behov for parkeringslettelser, men dessverre er det ikke mulig å imøtekomme alle disse behovene.

Vilkår

Personer med forflytningshemning og et særskilt parkeringsbehov av en viss hyppighet.

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om parkeringstillatelse. Søknadsskjema fås enten på kommunens nettsider eller ved å kontakte servicesenteret i kommunen.

I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere. Søknaden skal vedlegges:

  • legeerklæring der legen angir forflytningsevnen og ev. hjelpemidler slik at kommunen kan vurdere behovet for parkeringslettelse
  • passfoto

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Klagen sendes til Hvaler kommune som legger det frem for oppnevnt klagenemnd. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. 
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Tjenesten er gratis.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

parkering, bil, tillatelse, forflytningshemmet, funksjonshemmet, løyve, passasjer, bilfører, moped, motorsykkel, kjøretøy, parkeringsbevis, parkeringskort
Publisert
29.09.2010
Sist endret
21.01.2013

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Hjemmetjenesten:

Avdelingsleder Hege Caspersen, tlf.nr: 69375408

Vaktsykepleiertelefon: 69 37 54 07

Praktisk informasjon