Gå til innhold

Omsorgsbolig

Søknadfrist:

Søknadene behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

En omsorgsbolig med husbankfinansiering er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Målgruppe

Pleietrengende eldre og funksjonshemmede.

Vilkår

 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
 • Søker må ha behov for hjemmesykepleie/hjemmehjelp.
 • Søker må ha et særlig stort hjelpebehov og/eller ha særlig nytte av nærhet til institusjonen, nå eller i nær fremtid.
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm.
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig.
 • Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 •  Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

 • Beboerne betaler husleie til kommunen
 • Det gis mulighet for bostøtte etter gjeldende regler. Bostøtten er regulert etter inntekt.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Omsorgsbolig, omsorg, omsorgstjenester, bolig, tilrettelagt, bevegelseshemmede, beboer, døgn, hjem, hus, leilighet, hjemmetjeneste, hjemmehjelp, pleie, eldre, funksjonshemmet, gammel, hjelp, psykiatri, psykisk, fysisk, sosialtjeneste, husleie
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Hjemmetjenesten:

Avdelingsleder Hege Caspersen, tlf.nr: 69375408

Vaktsykepleiertelefon: 69 37 54 07

Praktisk informasjon