Gå til innhold

Ergoterapi

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer blant annet:

 • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter 
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler 
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning, informasjon og undervisning 
 • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

Målgruppe

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

Vilkår

Kommunen vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.

Samarbeidspartnere

 • Fysioterapitjenesten 
 • Omsorgsavdelingen og sykehjemmene 
 • Vaktmestertjenesten  
 • NAV Hjelpemiddelsentralen 
 • Fastleger 
 • Skoler og barnehager 
 • PPT

Lover

Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten utfyller fysioterapi og andre tjenester som ytes med rehabiliteringsformål.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-2

Forskrift for sykehjem... § 2-1

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7

Veiledning

Kommunen kan gi veiledning om å søke om ergoterapi.

Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Henvendelse til kommuneergoterapeut kan være både skriftlig og muntlig, fra bruker selv eller samarbeidspartnere.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar: 

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Ergoteriapi, ergoterapeut, sykdom, funksjonhemming, funksjonsnedsettelse, skade, tilpasning, aktiviteter, tekniske hjelpemidler, fungering, veiledning, informasjon, tilrettelegging, boligplanlegging, arbeidsplass, arbeidsvaner, fysioterapi, omsorg, hjelpemiddel, hjelpemidler
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Hjemmetjenesten:

Avdelingsleder Hege Caspersen, tlf.nr: 69375408

Vaktsykepleiertelefon: 69 37 54 07

Praktisk informasjon