Gå til innhold

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Målgruppe

Asylsøkere og flyktninger.
Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:

 • personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
 • personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
 • enslige personer uten familienettverk
 • barn og unge som kommer alene til Norge
 • gravide
 • enslige forsørgere
 • kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold.

Vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Kommunen vil selv sørge for at nyankomne innflyttere og asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester, og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Andre dokumenter: Et inkluderende språk - brosjyre

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Flyktninger, asyl, asylmottak, transittmottak, helsetilbud, helsetjenester
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Kontakt:
Tlf: 95792011 / 94792567

Helsesøster
Ine Brandbu 95792011

Helsesøster
Trine S Norsted 947 92 567
 
Jordmor
Helene Øgaard  996 13 710 

 

Praktisk informasjon