Gå til innhold

Rustiltak

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten innebærer hjelp til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Tjenesten skal også omfatte råd, veiledning og hjelp til familien. Alle tiltak vil i størst mulig grad være tilpasset individuelle behov. Rusmiddelmisbrukere har også krav på de ordinære tjenestene etter sosialtjenesteloven.

Selvhjelpsgruppe -narkomane.pdf

Selvhjelpsgruppe - alkoholikere.pdf

Målgruppe

Rusmiddelmisbrukere og deres familier.

Vilkår

Klienten må ønske hjelp til behandlingsopplegg.

Samarbeidspartnere

Primærhelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, Fylkesnemndene for sosiale saker, som er statlige organ underlagt Barne- og familiedepartementet, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo, men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

rustiltak, avrusning, avvenning, LAR, legemiddelassistert, rehabilitering, metadon, narkotika, rusbehandling, rusmiddelmisbruk, rusmiddelomsorg, rusmiddeltiltak, rusmisbruk, rusomsorg, doping,
Publisert
10.11.2009
Sist endret
25.11.2015

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Knut Tore Eide
NAV Hvaler
holder til på rådhuset på Kirkøy

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Tlf: 55 55 33 33

(For all kontakt med NAV-Hvaler)

E-post: nav.kontaktsenter.ostfold@nav.no

Praktisk informasjon