Gå til innhold

Søknad om deling/oppmålingsforretning

All deling av eiendom krever samtykke etter plan- og bygningsloven, og i noen tilfeller også etter jordloven. Opprettelse av festetomt er likestilt med selveiertomt.

 

Det er en forutsetning for fradeling at tiltaket er i samsvar med planstatus og at parsellen er bebygd/kan bebygges, eller at den skal nyttes som tilleggstomt til bebygd tomt. Søknader om deling av eiendom til et ikke gjennomførbart formål kan ikke innvilges.

Dersom tiltaket ikke er i samsvar med vedtatt planer eller i strid med delingsforbud som følger av f.eks plan- og bygningslovens (pbl) § 17- 2 eller planstatus landbruks-, natur- og friluftsområde, må det søkes og innvilges dispensasjon fra disse forbudene, jf pbl § 7, før et eventuelt delingssamtykke kan innvilges.

Søknad om fradeling skal fremmes av hjemmelshaver til eiendommen som søkes delt (eier). Søknaden fremmes på standardskjema ”Søknad om deling av grunneiendom”. Omsøkt parsell må tegnes inn på kart og naboene skal varsles om at det søkes deling og eventuelt dispensasjon.

Etter at fradelingsamtykke er fattet, overføres saken til kommunens geodata-avdeling som innkaller til oppmålimgsforretning og foretar oppmåling, tildeling av bruksnummer/ festenummer og nødvendige tinglysninger og matrikkelbrev.

Skjema for søknad om deling/oppmålingsforretning

Publisert
24.09.2015
Sist endret
24.09.2015

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon