Gå til innhold

Oppmålingsforretning

Søknadfrist:

Behandling av søknader og rekvisisjoner foregår fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser.

Før noe kan føres inn i matrikkelen, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning.  

Oppmålingsforretningen går ut på å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføringen, jf. matrikkellova § 33. 

Kommunen er oppmålingsmyndighet og har ansvaret for å avholde oppmålingsforretning.  

Oppmålingsforretningens landmåler går opp grensene i marken sammen med de berørte partene. Landmåleren kan gjøre mindre justeringer av eksisterende grense hvis partene ønsker dette. Er det tvil om hvor eksisterende grense faktisk går, er det mulig å la landmåleren avgjøre dette som voldgiftsdommer.

Det skal føres protokoll fra oppmålingen og utferdiges et matrikkelbrev som inneholder grensepunktene og et kart.

Følgende tiltak krever oppmålingsforretning før matrikkelføring: 

 • ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameige
 • umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert festegrunn
 • opplysninger om arealoverføring, grensejustering og klarlegging av eksisterende grense
 • eierseksjon som omfatter uteareal, eller nytt eller endret uteareal til eksisterende eierseksjon. 

Oppretting og arealoverføring av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 20-1 Rekvisisjon av oppmålingsforretningen er da en del av søknaden. 

Grensejustering, grensepåvisning, matrikulering av umatrikulert grunn, matrikulering av jordsameie og oppmåling av uteareal eierseksjoner er ikke søknadspliktige. Rekvisisjon av oppmålingsforetning sendes inn uten forutgående søknad.

Oppmålingsforretning er ikke nødvendig for å matrikkelføre sammenslåing, referanse til avtale om eksisterende grense, eller fastsettelse av samlet fast eiendom, jf. matrikkellova §§ 18, 19, 20.

Målgruppe

Oppmålingsforretning kan blant annet kreves av

 • den som har grunnbokshjemmel som eier av grunneiendom eller anleggseiendom
 • den som ved rettskraftig avgjørelse ved domstolene er kjent som eier eller fester, eller er tilkjent rett til å kreve at et bestemt grunnstykke eller anlegg blir opprettet som egen matrikkelenhet
 • den som lovlig har overtatt grunn eller anlegg ved ekspropriasjon
 • den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i lov om tomtefeste.

Vilkår

Oppmålingsforretning skal gjennomføres ved:

 • oppretting eller deling av grunneiendom eller anleggseiendom
 • oppretting eller deling eller festegrunn for mer enn 10 år
 • matrikulering av eksisterende grunneiendom eller festegrunn
 • påvisning eller justering av grenser på eiendom
 • overføring av areal fra en eiendom til en annen
 • registrering av nytt eller endret uteareal til eksisterende eller nye eierseksjoner.

Samarbeidspartnere

Kommunen kan i enkelttilfeller velge å leie inn et landmålerfirma. Det er likevel kommunen som står ansvarlig for at en oppmålingsforretning utføres på korrekt måte. Det skal ikke medføre økte kostnader om kommunen leier inn slik bistand.

Veiledning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal være på en form og med et innhold som er godkjent av Statens kartverk. Det finnes to varianter:

 • 5880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1
 • 705881 Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkellova

Veiledning Statens kartverk

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Klagen sendes til kommunen som også kan gi veiledning.
 • Opprettholdes kommunens vedtak, kan oppmålingsforretningen påklages til Fylkesmannen.
 • Hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for, kan klage.
 • Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet matrikkelbrevet er mottatt eller underretning om føring i matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir fremmet for kommunen. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift, jf. matrikkelforkriften § 16.

Dersom kommunen oversitter gjeldende frist for oppmålingssaken (se nedenfor under saksbehandling), skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel, jf. matrikkelforskriften § 18.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Oppmåling, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, grunn, salg, tomt, kjøp, feste, tinglysing, grunneier, arv, skifte, fradeling, utskillelse, landmåling, grense, tomtedeling, justering, mark, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon