Gå til innhold

Ferdsel i strandsone og utmark

Det er friluftslovens bestemmelser om fri ferdsel og allemannsrett som regulerer ferdsel i innmark og utmark.  Gårdsplass, hustomt, brygge, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller områder som kan sammenliknes med dette, regnes som innmark. Rundt hytter regnes normalt et område på ca 1 da som innmark, til tross for at selve hyttetomten ofte er større. Utmark er områder med udyrket mark som ikke kan regnes til innmark.

Eier eller bruker av grunnen kan ikke sette opp stengsler eller på annen måte hindre f eks ferdsel, bading og opphold i strandsone eller utmark. Det er heller ikke lov å sette opp forbudsskilt eller informasjonsskilt som kan gi inntrykk av at lovlig fri ferdsel ikke er tillatt, jfr friluftsloven § 13.

Hvis man må gjennom innmark for å komme til utmark, kan dette skje til fots på vei eller sti, eller på opparbeidet vei med hest, tråsykkel, kjelke eller liknende. Dette er tillatt hele året hvis det kan gjøres uten at man går over en gårdsplass eller hustomt, jfr friluftsloven § 3a.

Når det gjelder regulerte områder kan eierne utøve sin privatrettslige råderett innenfor reguleringsplanens bestemmelser. Det innebærer at friluftslovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse i disse områdene. Typiske eksempler på hvilke områder som kan være regulert er sentrumsområder, tettbebygde boligstrøk og næringsområder.

Kommunen kan kontakstes skriftlig dersom man skulle oppdage mulige ulovlige stengsler og/eller skilt, postmottak@hvaler.kommune.no.

 

 

Publisert
19.07.2013
Sist endret
19.07.2013

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon