Gå til innhold

Feiing og tilsyn med ildsted

Feierens oppgaver er delt mellom tradisjonell feiing av skorsteiner og tilsyn i boliger.

Feieren har i dag disse lovpålagte oppgavene:
- Brannforebyggelde tilsyn i boliger
- Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg
- Brannforebyggelde informasjonstiltak

Feiing av skorsteiner er behovsprøvd, og det betyr at vi de siste årene har kartlagt hvordan det fyres, hva det fyres med og sotmengden i hver enkelt skorstein. Det er dette som bestemmer hvor ofte vi kommer.

Feie- og tilsynsgebyret blir hvert å fastsatt av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket.

Ofte stilte spørsmål om feiing og tilsyn

Feiing av fridsbolig - hvorfor har jeg fått feieravgift på fakturaen?
Det er vedtatt en ny forskrift om brannforebygging som fastslår at fritidsboliger skal få behovsprøvd tilsyn og feiing. Feiervesenet i Fredrikstad og Hvaler vil framover prioritere tilsyn av fritidsboliger. Feiing og tilsyn blir utført samtidig, og du som eier skal være til stede. Taksikring må være på plass før vi kan feie.

Feieren kommer - hva skal jeg huske på?
Du får en lapp i postkassa eller en SMS minst to dager før feieren kommer.
Dette må du huske på:
• si fra til alle i boligen om at det vil bli feid
• ikke fyre i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
• lukke alle ovnsdører, luker og spjeld for å unngå sotskade
• sørge for at feie-/sotluker er tilgjengelige
• legge frem stige sånn at vi ser at du har fått varselet/lappen om at vi kommer
• sørge for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Dette er våre oppgaver når vi kommer:
• kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
• feie skorsteinen og evt. ovnsrør
• fjerne sot fra sotluke (dersom noen er tilstede)
• gi fyringsteknisk veiledning

Feieren kommer på tilsyn - hva betyr det?
Du får en lapp i postkassa eller en SMS minst tre dager før feieren kommer.
Dette vil vi sjekke på tilsynet:
• kontroll av fyringsanlegg, vi sjekker at skorsteiner og ildsteder er montert etter gjeldende lovverk/ monteringsanvisning
• atkomst for feiing av skorsteiner
• brannteknisk utstyr, slik som slokkemidler og røykvarslere
• vi gir informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, som rømningsveier og evakueringsrutiner ved brann

Skorsteinen trenger rehabilitering - hva gjør jeg da?

Rehabilitering av skorsteinen må bare utføres av kvalifisert firma. Med kvalifisert firma menes firmaer som innehar sentral godkjenning for å utføre denne type oppgaver.
Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak. Søknadsprosessen er det gjerne entreprenøren som ordner.
Å rehabilitere skorsteinen kan føre til endringer av oppstillingsvilkår for skorstein i rom hvor skorsteinen går igjennom. For eksempel om man rehabiliterer en teglskorstein, skal denne ha vært synlig på alle fire sider for kontroll. Når den rehabiliteres kan det være at den kun trenger å være synlig på to sider. Dette må sjekkes med det utførende firmaet i hvert enkelt tilfelle.
Det er firmaet som gjennomfører rehabiliteringen som har ansvaret for å fortelle deg som huseier om alle muligheter og begrensninger når du rehabiliterer.

Jeg vil montere et nytt ildsted - hva gjør jeg da?
Det er ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.
Disse kravene gjelder for montering av ildsted:
• det er et miljøkrav at alle ildsteder i norske hjem skal være såkalt rentbrennende.
• monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges. Husk at avstandsbestemmelser er minimumskrav.
• skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet.
• godkjent røykrørsinnføring brukes for tilkobling til skorstein.
• alle ildsteder skal være CE-merket.
• ildstedet må være testet og godkjent iht. Norsk standard (NS 3058 – 3059).
• Disse reglene gjelder også for vedovner med vannkappe.

Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn meldeskjemaet kan du benytte ildstedet.

Hvilke krav er det til rømningsveier i bolig eller fritidsbolig?
Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.
Her er ulike alternative rømningsveier og hvilke krav som gjelder til disse:

Gjennom vindu
Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. Vinduet bør ikke være takvindu.

Brannstige
Monterer du brannstige med ryggbøyle - et slags bur rundt stigen som sikrer at du ikke faller bakover - kan du bruke vindu som ligger til og med 7,5 meter over bakken som rømningsvei.
Monter stigen minst to meter fra vinduer i etasjen under. Hvis det brenner i etasjen under vil det være umulig å bruke stigen hvis den er montert for nær vinduet. Hvis du må ha stigen nærmere enn minimumsavstanden må du sette opp flammeskjerm som beskytter stigen ved brann.

Rømningsvei fra kjelleren
Du kan rømme fra kjelleren via dør i kjellervegg som leder direkte ut til det fri. Et kjellervindu pluss en kjellertrapp opp til første etasje, med utgang videre ut på bakkeplan er også en mulig løsning. Vinduet må da være minst 0,6 meter bredt og minst 0,5 meter høyt. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter.
Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø kan tette igjen vinduet fra utsiden. Monter eventuelt varmekabler for å unngå denne risikoen.
Vinduet må være lett å rekke opp til fra innsiden, og lett å komme ut av. Husk at vinduer som åpnes ved å løfte oppover kan være vanskelige å rømme gjennom.
Kjellervinduer som brukes som rømningsvei må ikke lede ut til rom eller sjakter som er vanskelig å klatre videre ut av.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss i feiervesenet. Du treffer oss på telefon 69 95 97 75 eller 915 16 004. 
Vi har telefontid hver dag mellom 7.00 og 8.00, og mellom 14.00 og 15.00.

Publisert
29.03.2017
Sist endret
30.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon