Gå til innhold

Om byggesøknader for VA-anlegg

Planstatus

Stikkledninger og andre utvendige ledningsanlegg må først avklares i forhold til arealplanen for området (reguleringsplan eller kommuneplan). Dersom ledningene skal legges i områder som er regulert eller avsatt til landskaps-, natur - og friluftsliv (LNF) eller lignende må det søkes dispensasjon fra planformålet (pbl § 19-1).

Søknaden skal innholde:

  • Søknad om tillatelse til tiltak, inkl. anleggsbeskrivelse
  • Oversiktskart – hvor på Hvaler finner tiltaket sted.
  • Detaljkart – mindre målestokk. Koter og landskapsformasjoner kommer tydelig frem. Horisontalboring, kummer, pumpehus, klamring til fjell, med mer skal komme tydelig frem på kartet.
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Gjennomføringsplan
  • Søknad om ansvarsrett
  • Tilkoblingsavtaler
  • Grunneieravtaler
  • Ved dispensasjon må det vedlegges begrunnelse

Dispensasjon

Dispensasjonssøknad sendes kommunen før eller samtidig med vanlig søknad om tillatelse (jf § 20-1). Dersom tiltaket ønskes behandlet kan det, i medhold av plan- og bygningslovens § 19-1, søkes om dispensasjon fra planformålet. Søknad om dispensasjon skal være begrunnet, den skal fremmes i brevs form hvor opplysninger og beskrivelse av tiltaket fremkommer.

Søknaden om dispensasjon behandles av kommunen, men før kommunen kan fatte positivt vedtak i saken må søknaden sendes på høring til Østfold fylkeskommune og statlige berørte fagmyndigheter. Dette avklarer for eksempel forholdet til eventuelle kulturminner, kulturmiljøer eller naturverdier.

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at de hensynene bak den bestemmelsen/planformålet det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Når kommunen vedtar dispensasjon fra et planformål eller en bestemmelse kan det settes tyngende vilkår til tillatelsen.

Mer om dispensasjon for søknader om vann og avløpsanlegg

For at fordelene ved utbygging av vann- og avløpsanlegg skal være større enn ulempene forutsetter dette at inngrepet i naturen begrenses til et minimum. Det settes derfor vilkår i dispensasjonen som sikrer dette.

Ved nedlegging av ledningsnettet skal arbeidene utføres skånsomt i forhold til terreng og natur. Anleggsbredden og terrenginngrepene må holdes på et minimum og det må tas hensyn til eksisterende vegetasjon.

Kommunen legger vekt på god massehåndtering, slik at de eksisterende toppmassene havner øverst ved gjenfylling av grøftene. På den måten vil terrenginngrepene restaureres snarest mulig. For tildekking av ledninger som legges i grunne grøfter og klover i berget er det viktig at det kun benyttes stedegne masser slik at faren for å endre naturen på stedet reduseres.

I tilfeller hvor man benytter eksisterende stier må disse tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter utført arbeid. Nedlegging av vann- og avløpsledninger skal ikke resultere i en automatisk teknisk oppgradering av stier og veier. Om det foretas gravearbeider ved stier som kun er tilrettelagt for ferdsel til fots, må disse ikke oppgraderes for mulig motorisert ferdsel i etterkant av gravearbeidene.

Ved eventuell oppføring av pumpestasjoner osv., må det gjøres tiltak for å hindre sjenerende lukt. Tiltaket må ikke føre til at allmennhetens muligheter til ferdsel og opphold hindres.

Byggesøknader for vann- og avløpsanlegg

Etter at anlegget er avklart i forhold til arealplan kan søknaden om tillatelse til tiltak behandles. Søknadspliktige anlegg skal være belagt med nødvendig ansvar og det profesjonelle foretaket søker om ansvarsrett for de ulike ansvarsområder.

Det forventes at ansvarlig prosjekterende på forhånd har hatt en dialog med kommunens avdeling for vann og avløp. Dette for å avklare mulige tilknytningspunkter og tekniske krav til det enkelte anlegg.

Dersom ledningene skal krysse andres eiendom må det lages privatrettslige avtaler som sikrer tillatelse til graving og senere vedlikehold.

Dersom anlegget går via privat fellesanlegg må det inngås avtale med eierne av disse i tillegg.

Det må vedlegges i søknaden dersom det er hentet inn tillatelse fra andre myndigheter.

Søknadspliktige tiltak plasseres i tiltaksklasser avhengig av kompleksitet/vanskelighetsgrad og konsekvenser av eventuelle feil. For utførelse (UTF) av anlegg som skal kobles til offentlig vann- og avløpsnett kreves minimum tiltaksklasse 2.

Når tiltaket er gjennomført skal ansvarlig foretak gjennomføre sluttkontroll og levere kontrollerklæring for dette til ansvarlig søker, som ber om ferdigattest jf. pbl § 21-10.

Kontrollerklæring for utførelse samt oppdatert situasjonskart skal sendes til kommunen innen 2 uker etter at arbeide er ferdigstilt. Ledningene skal være målt inn i alle knekk/krysningspunkter og etter minst 2 faste punkter. Utvendig stoppekran og tilkoplingspunkt til offentlig hovedanlegg skal være målt inn i forhold til X og Y-koordinat (EUREF).

Ingen del av anlegget skal settes i drift og tas i bruk før kontrollerklæring for utførelse med tilhørende dokumenter er registrert mottatt i kommunen og ferdigattest er utstedt, jf. pbl § 21-10.

Vann- og avløpsanlegg regnes ikke som forskriftsmessig anlagt før det er anmodet om og utstedt ferdigattest.

Før anlegget tilkobles må evt. tilknytningsavgift, utslippstillatelse og sanitærabonnement være avklart med avdeling for vann- , avløp- , renovasjon- og vei (VARV) i Hvaler kommune.

Endringer som medfører inngrep i bærende konstruksjoner eller eksisterende branncelle, medfører søknadsplikt. Dersom installasjonen forutsetter nye ledninger eller kanaler fra annen branncelle eller bruksenhet, gjelder søknadsplikten. Det gjelder for eksempel der man trekker røropplegg eller kanaler fra annen branncelle eller bruksenhet.

Mindre reparasjoner av bad kan bli søknadspliktig dersom for eksempel sluk i dekke som også har branntekniske egenskaper, må hugges ut. Bytte av sluk i blokkleilighet vil kunne være søknadspliktig, mens tilsvarende arbeid i enebolig vil være unntatt søknad og melding. En reparasjon hvor det byttes ut ledninger i baderommet og eventuelt tilføyes for eksempel nytt avløp for vaskemaskin etc. anses unntatt fra søknadsbehandling.

Publisert
30.09.2010
Sist endret
01.09.2015

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon