Gå til innhold

Vann- og avløpsanlegg

Stikkledninger og andre utvendige ledningsanlegg

Anlegging av vann- og avløpsledninger, enten det gjelder stikkledninger eller større anlegg, er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1. Det må med dette sendes komplett søknad om tillatelse til gjennomføring av tiltak. Søknadsprosessen skal håndteres av en profesjonell aktør, som for eksempel rørlegger eller byggmester. Ansvarlig søker skal ha innarbeidet de kravene som kreves i en søknadsprosess.

Arbeidet skal utføres i samsvar med Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser, utgitt av Kommunenes Sentralforbund i 2008, og gjort gjeldende i Hvaler kommune ved vedtak 22.4.2009.

Mer om byggesøknader for vann- og avløpsanlegg

Anleggsbeskrivelse

Terrenget på Hvaler kan by på store utfordringer med hensyn til tildekking av ledninger og kommunen legger vekt på at traseen skal være grundig vurdert i terrenget. Kommunen har i løpet av det siste tiåret erfart at ledninger er deponert direkte på berget, uten tildekking eller med svært slett tildekking. Søknaden skal derfor vedlegges en anleggsbeskrivelse, som beskriver ledningstraseen i terrenget, skal ledningene legges i en klove, i dyrket mark, gjennom en morene, er det skrint med masse, skal det felles trær med mer.

Horisontalboring i fjell

Horisontalboring i fjell kan bidra til at tiltaket blir et skånsomt inngrep i naturen. Et borehull gir minimale terrenginngrep og selve ledningstraseen er ikke synlige hindringer. Der naturen selv, eller annet, har lagt hindringer for grøftegraving, eller annet står i veien, er gjennomboring et godt alternativ. Hvaler kommune ønsker imidlertid at det tas særlige hensyn ved angrepspunktene slik at disse blir så ”rene” som mulig.

Sjøledninger

Dersom tiltaket innbefatter sjøledninger må tiltaket også behandles etter havne- og farvannsloven. Søknaden sendes i sin helhet til avdeling plan- og miljø, som oversender saken til virksomhet for havn for behandling etter havne- og farvannsloven.

Informasjon om verneverdige marine naturtyper

Etablering av bad i eksisterende hytte/hus

Etablering av nye eller endring av eksisterende våtrom (bad) er ikke søknadspliktig etter pbl § 20-1.

Arbeidet skal likevel utføres i samsvar med Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser.

Det kan ikke etableres bad i uthus som ikke fra før er godkjent til varig opphold uten søknad.

Publisert
30.09.2010
Sist endret
23.10.2017

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon