Gå til innhold

Hva er søknadspliktig?

NKF har laget en oversikt over ulike tiltakstyper.

De ulike forkortelsene i oversikten angir hva slags søknad som er nødvendig for de ulike tiltakstypene:

 • søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. pbl § 20-3
 • søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl § 20-4
 • tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. pbl §§ 20-5 til 20-8

 

Oversikt over innhold i ulike typer søknader:

Innhold i søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4 og SAK kap. 3):

 • Signert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
 • Gjenpart av nabovarsling (blankett 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
 • Før- og etter tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Situasjonskart, eks. målestokk 1: 500
 • Eventuelle fotografier
 • Eventuelle nabomerknader
 • Tiltakshavers kommentarer til eventuelle nabomerknader
 • Eventuell søknad om dispensasjon

Innhold i søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3, jf. § 20-1):

 • Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
 • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
 • Før- og etter tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Situasjonskart, eks. målestokk 1: 500
 • Boligspesifikasjon (blankett 5176)
 • Eventuell fotografier
 • Eventuelle nabomerknader
 • Ansvarlig søkers kommentarer til eventuelle nabomerknader
 • Eventuell søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll (våtrom i boliger og lufttetthet) (blankett 5174)
 • Gjennomføringsplan (blankett 5185)
 • Erklæring om ansvarsrett (blankett 5181)

Innhold i vann- og avløpssøknader:

 • Søknad om tillatelse til tiltak fra et ansvarlig foretak, inkl. anleggsbeskrivelse (blankett 5174)
 • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
 • Oversiktskart – hvor på Hvaler finner tiltaket sted.
 • Detaljkart – mindre målestokk, hvor koter og landskapsformasjoner kommer tydelig frem. Horisontalboring, kummer, pumpehus, klamring til fjell, med mer skal komme tydelig frem på kartet.
 • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
 • Gjennomføringsplan (blankett 5185)
 • Erklæring om ansvarsrett (blankett 5181)
 • Tilkoblingsavtaler (ikke ved minirenseanlegg)
 • Grunneieravtaler (der hvor tiltaket føres over annen manns grunn)
 • Ved dispensasjon må det vedlegges skriftlig begrunnelse
 • Søknad om sanitærabonnement (blankett) hvis anlegget skal tilkobles offentlig vann- og avløpsnett. Administreres av avdeling vann, avløp, renovasjon og vei (VARV)
 • Søknad om utslippstillatelse ved minirenseanlegg. Administreres av avdeling vann, avløp, renovasjon og vei (VARV)

Innhold i søknad om ferdigattest:

 • Søknad om ferdigattest (blankett 5167)
 • Gjennomføringsplan (blankett 5185). Dette gjelder saker omfattet av pbl (2008) § 20-3, jf. § 20-1.
 • Kontrollerklæring fra foretak som er gitt ansvarsrett for utførelse. Dette gjelder saker omfattet av pbl (1985) § 93.
 • Ved mindre ikke søknadspliktige endringer: oppdaterte tegninger/kart.

Innhold i søknad om fradeling:

 • Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknad/rekvisisjon)
 • Ved innløsning: kopi av tinglyst festekontrakt eller leiekontrakt
 • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
 • Situasjonskart med delingsforslag, eks. målestokk 1: 1000
 • Eventuelle nabomerknader
 • Søkers kommentarer til eventuelle nabomerknader
 • Eventuell søknad om dispensasjon

Innhold i søknad om dispensasjon (pbl. § 19-1):

 • Følgebrev med informasjon om hva det søkes om dispensasjon fra og med begrunnelse for hvorfor det bør innvilges dispensasjon
 • Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
 • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
 • Før- og etter tegninger (plan-, snitt- og fasade)
 • Situasjonskart, eks. målestokk 1: 500
 • Eventuelle fotografier
 • Eventuelle nabomerknader
 • Søkers kommentarer til eventuelle nabomerknader

Byggesaksblanketter finnes på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Publisert
01.09.2015
Sist endret
13.07.2016