Gå til innhold

Hva er søknadspliktig?

NKF har laget en oversikt over ulike tiltakstyper.

De ulike forkortelsene i oversikten angir hva slags søknad som er nødvendig for de ulike tiltakstypene:

  • søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. pbl § 20-3
  • søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl § 20-4
  • tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. pbl §§ 20-5 til 20-8

 

Oversikt over innhold i ulike typer søknader:

Innhold i søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4 og SAK kap. 3):

  • Signert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153)
  • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
  • Gjenpart av nabovarsling (blankett 5155)
  • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
  • Før- og etter tegninger (plan, snitt og fasade)
  • Situasjonskart, eks. målestokk 1: 500
  • Eventuelle fotografier
  • Eventuelle nabomerknader
  • Tiltakshavers kommentarer til eventuelle nabomerknader
  • Eventuell søknad om dispensasjon

Innhold i søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3, jf. § 20-1):

  • Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)
  • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
  • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
  • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
  • Før- og etter tegninger (plan, snitt og fasade)
  • Situasjonskart, eks. målestokk 1: 500
  • Boligspesifikasjon (blankett 5176)
  • Eventuell fotografier
  • Eventuelle nabomerknader
  • Ansvarlig søkers kommentarer til eventuelle nabomerknader
  • Eventuell søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll (våtrom i boliger og lufttetthet) (blankett 5174)
  • Gjennomføringsplan (blankett 5185)
  • Erklæring om ansvarsrett (blankett 5181)

Innhold i vann- og avløpssøknader:

  • Søknad om tillatelse til tiltak fra et ansvarlig foretak, inkl. anleggsbeskrivelse (blankett 5174)
  • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
  • Oversiktskart – hvor på Hvaler finner tiltaket sted.
  • Detaljkart – mindre målestokk, hvor koter og landskapsformasjoner kommer tydelig frem. Horisontalboring, kummer, pumpehus, klamring til fjell, med mer skal komme tydelig frem på kartet.
  • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
  • Gjennomføringsplan (blankett 5185)
  • Erklæring om ansvarsrett (blankett 5181)
  • Tilkoblingsavtaler (ikke ved minirenseanlegg)
  • Grunneieravtaler (der hvor tiltaket føres over annen manns grunn)
  • Ved dispensasjon må det vedlegges skriftlig begrunnelse
  • Søknad om sanitærabonnement (blankett) hvis anlegget skal tilkobles offentlig vann- og avløpsnett. Administreres av avdeling vann, avløp, renovasjon og vei (VARV)
  • Søknad om utslippstillatelse ved minirenseanlegg. Administreres av avdeling vann, avløp, renovasjon og vei (VARV)

Innhold i søknad om ferdigattest:

  • Søknad om ferdigattest (blankett 5167)
  • Gjennomføringsplan (blankett 5185). Dette gjelder saker omfattet av pbl (2008) § 20-3, jf. § 20-1.
  • Kontrollerklæring fra foretak som er gitt ansvarsrett for utførelse. Dette gjelder saker omfattet av pbl (1985) § 93.
  • Ved mindre ikke søknadspliktige endringer: oppdaterte tegninger/kart.

Innhold i søknad om fradeling:

  • Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknad/rekvisisjon)
  • Ved innløsning: kopi av tinglyst festekontrakt eller leiekontrakt
  • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
  • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
  • Situasjonskart med delingsforslag, eks. målestokk 1: 1000
  • Eventuelle nabomerknader
  • Søkers kommentarer til eventuelle nabomerknader
  • Eventuell søknad om dispensasjon

Innhold i søknad om dispensasjon (pbl. § 19-1):

  • Følgebrev med informasjon om hva det søkes om dispensasjon fra og med begrunnelse for hvorfor det bør innvilges dispensasjon
  • Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)
  • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
  • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
  • Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
  • Før- og etter tegninger (plan-, snitt- og fasade)
  • Situasjonskart, eks. målestokk 1: 500
  • Eventuelle fotografier
  • Eventuelle nabomerknader
  • Søkers kommentarer til eventuelle nabomerknader

Byggesaksblanketter finnes på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Publisert
01.09.2015
Sist endret
23.01.2018

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon