Gå til innhold

Farger og materialbruk på hytter

Hvaler kommune har siden 70-tallet forutsatt at hyttene bør fargesettes på en slik måte at de ikke stikker seg ut i landskapet. Både Hvaler kommune, overordnete myndigheter som Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune samt Stortinget (gjennom RPR-O) anbefaler sterkt at fritidsbebyggelse fargesettes i nøytrale, stedstilpassede farger.

Bakgrunnen for kravet er et ønske om å dempe det visuelle inntrykket av kommunens mange hytter i landskapsbildet. Fritidsbebyggelsen i kommunen har på mange praktiske og samfunnsmessige områder vært svært positive for kommunen, men bygningene bidrar også til utfordringer i forhold til landskapsbildet og allmennhetens tilgang til ferdsel og friluftsliv. Det er derfor et mål å dempe fritidsbebyggelsens visuelle eksponering og dens privatiserende effekt.

Dagens kommuneplan har blant annet følgende bestemmelse om fritidsbebyggelse:

"Bebyggelsen skal tilpasses det naturlige terreng og utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig. Dette får betydning for materialvalg og fargesetting (Det forutsettes ikke reflekterende materialer og harmonisk, naturtilpassede farger, også på belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer).", jfr. § 3 pkt. 1i.

Dersom en hytte fra gammelt av har vært fargesatt i en farge som stikker seg ut i naturlandskapet (for eksempel gul eller hvit), vil kommunen kunne sette vilkår om endret fargesetting ved for eksempel innvilgelse av dispensasjon for utvidelse av hytta. Slike vilkår settes for å redusere den negative effekten en slik utvidelse kan ha i forhold eksponering og privatisering.

Hva er naturtilpassede farger?

Med naturtilpasset farge menes farger som ikke stikker seg ut i forhold til det omkringliggende naturlandskapet. Det vil derfor kunne være noe forskjeller i hva som er naturtilpasset for en hytte som ligger inne i skogen eller en som ligger ytterst på svaberget. Uansett vil lyse farger ha større risiko for å være unødig eksponerte i forhold til mørkere farger.

Hvorfor krav om fargesetting?

Hovedformålet med å kreve naturtilpasset og dempet fargesetting er å hindre unødig eksponering. En eksponert hytte vil i større grad virke privatiserende på sine omgivelser og av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser

Materialbruk

Også materialbruken forutsettes valgt ut fra det forhold at det er ønskelig med en bebyggelse som ikke eksponeres unødig.

Dette vil for eksempel virke inn på hva slags taktekkingsmaterial som benyttes. Glassert takstein med gjenskinn må unngås. Videre vil store glassflater, særlig mot sjøen, kunne gi uheldige virkninger både mht refleksjon på dagtid, og mht stort lysutslipp nattestid.

Publisert
23.10.2010
Sist endret
09.06.2011

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon