Gå til innhold

Fritidsbebyggelse i LNF-b-områder

De fleste hyttene omfattes av bestemmelser for fritidsbebyggelse i LNF-b-områder. I disse områdene er målet å bevare eksisterende situasjon med spredte hytter plassert i et naturlig terreng som ellers er tilgjengelig for bl.a. friluftsliv. Noe utvidelse av hyttene kan tillates, men bestemmelsene som regulerer dette er ment begrense tiltakene for å sikre bl.a. friluftslivets forutsetninger og bevaring av natur. Nye hytter tillates ikke i LNF-b-områder for eksisterende fritidsbebyggelse.

Bestemmelser for fritidsbebyggelse i eksisterende LNF-b-områder styres i tillegg til generelle bestemmelser av hvorvidt området er innenfor 100-beltet eller strandsonen og av hensynssoner. Det betyr at det samlede settet bestemmelser utgjør en kombinasjon av følgende kategorier:

A. generelle bestemmelser

+

B. bestemmelser for bebyggelsens størrelse

+

C. retningslinjer til hensynssoner

I de generelle bestemmelsene under kategori A inngår bl.a. følgende:

  • Maks 1 etasje
  • Maks 40 kvm terrasse.
  • Forbud mot gjerder, frittliggende terrasser og nye veier.
  • Forbud mot utvidelse av uthus og anneks.

Bestemmelsene for bebyggelsens størrelse under kategori B styres av avstanden fra strandlinja. Nærmere sjøen enn 100 er maks tillatt bruksareal 70 kvm. I strandsonen, dvs. nærmere sjøen enn strandsonegrensa og lenger fra sjøen enn 100 m er maks bruksareal satt till 90 kvm. Strandsonegrensa er en rød stiplet linje på plankartene. I områder bak strandsonegrensa er maks bruksareal 125 kvm.

I hensynssoner for landskap og friluftsliv, kategori C, er mønehøyden satt till maks 4,5 m. Utenfor disse hensynssonene er maksimalt tillatt mønehøyde 5,0 m.

Publisert
24.05.2011
Sist endret
24.05.2011

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon