Gå til innhold

Fritidsbebyggelse i LNF-b-områder

De fleste hyttene omfattes av bestemmelser for fritidsbebyggelse i LNF-b-områder. I disse områdene er målet å bevare eksisterende situasjon med spredte hytter plassert i et naturlig terreng som ellers er tilgjengelig for bl.a. friluftsliv. Noe utvidelse av hyttene kan tillates, men bestemmelsene som regulerer dette er ment begrense tiltakene for å sikre bl.a. friluftslivets forutsetninger og bevaring av natur. Nye hytter tillates ikke i LNF-b-områder for eksisterende fritidsbebyggelse.

Bestemmelser for fritidsbebyggelse i eksisterende LNF-b-områder styres i tillegg til generelle bestemmelser av hvorvidt området er innenfor 100-beltet eller strandsonen og av hensynssoner. Det betyr at det samlede settet bestemmelser utgjør en kombinasjon av følgende kategorier:

A. generelle bestemmelser

+

B. bestemmelser for bebyggelsens størrelse

+

C. retningslinjer til hensynssoner

I de generelle bestemmelsene under kategori A inngår bl.a. følgende:

  • Maks 1 etasje
  • Maks 40 kvm terrasse.
  • Forbud mot gjerder, frittliggende terrasser og nye veier.
  • Forbud mot utvidelse av uthus og anneks.

Bestemmelsene for bebyggelsens størrelse under kategori B styres av avstanden fra strandlinja. Nærmere sjøen enn 100 er maks tillatt bruksareal 70 kvm. I strandsonen, dvs. nærmere sjøen enn strandsonegrensa og lenger fra sjøen enn 100 m er maks bruksareal satt till 90 kvm. Strandsonegrensa er en rød stiplet linje på plankartene. I områder bak strandsonegrensa er maks bruksareal 125 kvm.

I hensynssoner for landskap og friluftsliv, kategori C, er mønehøyden satt till maks 4,5 m. Utenfor disse hensynssonene er maksimalt tillatt mønehøyde 5,0 m.

Publisert
24.05.2011
Sist endret
24.05.2011