Gå til innhold
Hytte i Helleskilen. Vinner av byggeskikkprisen i 2009, for forbilledlig materialbruk og terrengtilpasning.
Hytte i Helleskilen. Vinner av byggeskikkprisen i 2009, for forbilledlig materialbruk og terrengtilpasning.

Hytte

I Hvaler kommune er det anslagsvis 4500 bebygde fritidseiendommer. Oppføring av ny hytte eller endring av bestående krever tillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser i kap. 20, søknadsplikt.

Ombygging og utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse kan tillates dersom det er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer for fritidsbebyggelse. Disse bestemmelsene kan du lese mer om i kommuneplanens arealdel. Bestemmelsenes kapitel 13 gjelder for fritidsbebyggelse.

For å vite hva som gjelde en bestemt eiendom må du vite arealformålet i plankartet for eiendommen. Bruk kommunekartet til dette. Zoom inn på den eiendommen det gjelder. Deretter velger du ”Karttype kommuneplan” under fanen ”Endre kartinnhold” i høyre spalte. Her finner du kommunekartet.

Les mer om fritidsbebyggelse i LNF-b-områder

Mindre bod / uthus

Som hytteeier kan du ikke sette opp mindre bod/uthus (under 15 m2), uten byggetillatelse. Ta kontakt med saksbehandler eller se bestemmelser i kommuneplanen for informasjon om hvilke regler som gjelder for hytter.

Forhåndskonferanse/veiledning

Trenger du hjelp for å avklare ting i forhold til lover og regler kan det være nyttig å ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling for veiledning. Kommunens Servicetorg kan svare på enkle generelle spørsmål knyttet til din byggesak. Ønsker du å avtale tid for en formell forhåndskonfreanse med byggesaksavdelingen må dette skje skriftlig eller ved å kontake byggesaksbehandler direkte i telefontilden. Les mer om forhåndskonferanse.

Fordi det er knyttet mange bestemmelser og retningslinjer til fritidsbebyggelse anbefaler vi at det alltid tas kontakt med kommunens byggesaksavdeling for veiledning så tidlig som mulig i prosessen.

Byggesaker/dispensasjonssaker

Byggesaksavdelingen har telefontid og besøkstid mandag – fredag i tidsrommet 1200 -1500. Har du fått tildelt saksbehandler, kan denne kontaktes pr e-post via mailto:postmottak@hvaler.kommune.no. Husk å påføre saksnummer eller gårds- og bruksnummer/festenummer, eller ringe i dennes telefontid. Servicetorget kan også være behjelpelig med å formidler kontakt med saksbehandler via CRM systemet.

Alle byggesaker behandles fortløpende av byggesaksavdelingen, og innenfor lovbestemte behandlingsfrister som er henholdsvis 3 uker til 3 måneder avhengig av søknadsform. Dispensasjonssøknader er det ikke lovbestemte behandlingsfrister for, og saksbehandlingstiden for disse vil derfor være varierende. Normalt behandles disse innen 6 – 9 måneder.  Din sak behandles så raskt som mulig, og dersom saksbehandler trenger ytterligere opplysninger i forbindelse med din byggesak, vil saksbehandler kontakte søker. Når saksbehandlingen er over vil du motta skriftlig vedtak.

Dispensasjon

Hvis tiltaket ikke er i samsvar med arealplanen kan det i noen tilfeller være aktuelt å søke om dispensasjon. Les mer om dispensasjon her.

Søknadsprosess

Informasjon om søknadsprosessen og hvilke krav som stilles til søker finner du på Bygg Søk. Her finner du også informasjon om dokumentasjonskrav for søknader.

Søknad på nett

Via Byggsøk kan du fylle ut og sende søknader elektronisk. Se selvbetjeningsboksen på høyre side eller bruk lenken til ByggSøk her.

Publisert
30.09.2010
Sist endret
28.11.2017

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon