Gå til innhold

Dispensasjon

Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan innvilges dispensasjon fra bestemmelser i loven, og fra bestemmelser f eks reguleringsplan eller kommuneplan. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er imidlertid begrenset. Det presiseres i loven at dersom dispensasjon vil føre til at de hensyn som aktuell bestemmelse skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt, eller dersom hensynene i planlovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, skal det ikke dispenseres. Fordelene ved en dispensasjon må også være klart større enn ulempene. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Krav til dispensasjonssøknad

Søknaden skal sendes til kommunen i form av et brev, enten på papir eller pr epost, hvor opplysninger om eiendommen og beskrivelse av tiltaket fremkommer. Søknad om dispensasjon skal være begrunnet, dvs søknaden må tydelig beskrive fordelene ved innvilge dispesasjon. Det må opplyses om gårds og bruksnummer. Har man bilder av eksisterende landskap og bebyggelse bør dette vedlegges søknaden. Beskrivelsen av tiltaket må beskrive nåværende situasjon og planlagte bygningsmessige tiltak. Det bør vedlegges bygningstegninger i målestokk 1:100 som viser alle fasader med inntegnede terrenglinjer. Tiltaket må nabovarsles og gjenpart av nabovarsel vedlegges søknaden.

Høring

Når søknaden er komplett sender kommunen den på høring til berørte statlige og regionale myndigheter. I saker som berører fritidseiendommer uttaler seg alltid Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kommunen bør ikke innvilge dispensasjon dersom en statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Vilkår

Dispensasjon kan gjøres midlertidig og det kan settes vilkår. Vilkår om bl a fargesetting og forbud mot sprening er å påregne ved dispensasjoner for tiltak på fritidsboliger. En dispensasjon er bare gyldig 3 år.

Forhåndskonferanse/veiledning

Trenger du hjelp for å avklare ting i forhold til lover og regler kan det være nyttig å ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling for veiledning. Kommunens servicetorg kan svare på enkle generelle spørsmål knyttet til din byggesak. Du kan også avtale en formell forhåndskonferanse, der du sender inn det du ønsker vurdert i forkant av møtet. Dette er en gebyrbelagt tjebneste og koster kr 2000.

Fordi det er knyttet mange bestemmelser og retningslinjer til fritidsbebyggelse anbefaler vi at det alltid tas kontakt med kommunens byggesaksavdeling for veiledning så tidlig som mulig i prosessen.

Byggesaker/dispensasjonssaker

Byggesaksavdelingen har telefontid og besøkstid tirsdag og torsdag i tidsrommet 1200 -1500. Har du fått tildelt saksbehandler, kan denne kontaktes pr e-post via postmottak@hvaler.kommune.no. Husk å påføre saksnummer eller gårds- og bruksnummer/festenummer.  

Alle byggesaker behandles fortløpende av byggesaksavdelingen, og innenfor lovbestemte behandlingsfrister som er henholdsvis 3 -12 uker avhengig av søknadsform. For dispensasjonssøknader er fristen 12 uker. Din sak behandles så raskt som mulig, og dersom saksbehandler trenger ytterligere opplysninger i forbindelse med din byggesak, vil saksbehandler kontakte søker. Når saksbehandlingen er over vil du motta skriftlig vedtak.

Publisert
06.10.2015
Sist endret
27.03.2018

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon