Gå til innhold

Mudring og plan- og bygningsloven

Mudring og dumping kan være søknadspliktig i hht plan- og bygningsloven. Søknadsprosessen skal håndteres av en profesjonell aktør som får innvilget ansvarsrett som ”ansvarlig søker”. Dette kan være en arkitekt, ingeniør, byggmester eller lignende.

Mudring og dumping må avklares i forhold til arealplanen for området (reguleringsplan eller kommuneplan). Dersom mudringen skal skje i et område som er avsatt til natur, friluftsliv eller lignende må det søkes om dispensasjon fra planformålet. En søknad om dispensasjon sendes kommunen før eller samtidig med vanlig byggesøknad.

Krav til innhold i en søknad om dispensasjon

Søknaden om dispensasjon behandles av kommunen. Kommunen sender søknaden på høring til bl a Østfold fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette avklarer for eksempel hvordan hensyn skal tas til kulturminner eller verneverdig natur.

Dersom kommunen innvilger dispensasjon kan det settes vilkår til tillatelsen. I utmarksområder vil det for eksempel settes vilkår rundt gjennomføringen av anleggsarbeidet slik at dette skjer på en mest mulig skånsom måte med hensyn til terreng og vegetasjon. Dette gjøres for å ivareta viktige kvaliteter knyttet til natur, friluftsliv og kulturminner.

Etter at anlegget er avklart i forhold til arealplan kan søknaden om tillatelse til tiltak (selve byggesøknaden) behandles. Det må være et profesjonelt foretak som søker om ansvarsrett for de ulike ansvarsområder.

Dersom det er hentet inn tillatelse fra andre myndigheter, f eks virksomhet Havn, Fylkesmannens miljøvernavdeling eller Sjøfartsmuseet, må dette legges ved søknaden om byggetillatelse.

Publisert
30.09.2010
Sist endret
30.09.2010

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon