Gå til innhold

Gravetillatelse

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Hensikten med gravetillatelsen er å sikre at kommunale trafikkarealer ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelser ved gravinger i eller nær trafikkarealene. Det er også lagt vekt på at et gravearbeid ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på trafikkarealene.

Hva gjelder reglene for;

 • all graving i kommunale trafikkarealer 
 • nær eller inntil kommunale trafikkarealer 
 • grøntarealer i og langs kommunale trafikkarealer

Det er statens vegvesen som har ansvaret for riksveiene. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om framgangsmåten ved graving i disse.

Eksempler på hva det må søkes om;

 • fjerning av masser (grave, hogge trær, sprenge osv.)
 • legge i fra seg masser (tømmer, stein, containere, stillas, byggematerialer osv.)
 • etablere ledningsanlegg av alle slag, eks. telefon, elektriske kabler, vann- og avløpsledninger, løypestrenger osv.
 • sette opp byggverk, for eksempel kiosk eller murer.

Følgende krever ikke søknad:

 • Annet arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale trafikkarealer (hensetting av containere, kraner og utstyr etc). Her er det kun nødvendig å levere arbeidsvarslingsplan eller riggplan.

Målgruppe

Entreprenører og private som skal grave i kommunen.

Vilkår

Ved søknaden skal det ligge ved et kart hvor det er markert området som skal graves. Det skal også påføres gnr/bnr og adresse til graveområdet.

Samarbeidspartnere

Lover

Veglova § 30, § 32 og § 57 gjelder på veien, langs veien eller nærmere enn 3 meter til offentlig veg. Loven gjelder også over veien og under veien.

Kommunale trafikkarealer er all veigrunn som i henhold til Veglova §1, er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av kommunen. Kommunale trafikkarealer er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til vei -og trafikkformål. Som trafikkarealer regnes vei/gate, fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, bruer, grøntanlegg, torg, uterom og annet som står i forbindelse med kommunale trafikkarealer.

For graving i private veier se Veglova kap. VII. Private vegar.

Veiledning

Det kreves en gravetillatelse for hvert gatekvartal. Dersom det graves punktvis (enkelt gravinger) kreves det gravetillatelse for hvert enkelt punkt.

Straks grøfta er gjenfylt/ ferdig asfaltert må ferdigmelding sendes eller leveres kommunen. Ferdigmedling utstedes samtidig med gravetillatesen.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei innhenter kommunen tillatelse fra Statens vegvesen.

Graving i offentlig og privat grunn skal søkes til kommunen. Søknaden videresendes av kommunen til samarbeidspartnere og Vegvesenet. Kommunen gir den endelige tillatelsen.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Gravemelding, gravetillatelse, graveløyve, grave, offentlig, grunn, vei, fortau, gate, trafikk, areal, kommunal, grøntareal, hogge, trær, sprenge, bygningsmasse, materialer, bygge, bygging, ledning, anlegg, kabel, avløp, ledning, løypestrenger, mur
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig mandag, tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Her kan du finne en oversikt over hvem som har telefonvakt.

Praktisk informasjon